ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2011 Г.)

В сила от 21.09.2007 г.
Издаден от Висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Този правилник урежда дейността на Националния институт на правосъдието и организацията на работата му.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието е юридическо лице със седалище в София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Висшия съдебен съвет.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При осъществяване на своята дейност Националният институт на правосъдието има административна, финансова и оперативна самостоятелност.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието работи в тясно сътрудничество с Висшия съдебен съвет, с Инспектората към Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, съдилищата, прокуратурите, следствените служби и с други национални и международни партньори.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието се управлява и представлява от директор.

Глава втора.
ЦЕЛ И ДЕЙНОСТИ

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Основната цел на Националния институт на правосъдието е подобряване ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията, събиране, обработване и разпространяване на информация за нуждите на обучението и осъществяване функции на Европейски документационен център.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За постигане на целта си Националният институт на правосъдието осъществява:
1. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдия и младши прокурор;
2. (предишна т. 1, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) задължително първоначално обучение в случаите на първоначално назначаване на длъжност в органите на съдебната власт по чл. 186а от Закона за съдебната власт извън посочените в т. 1;
3. (предишна т. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) поддържане и повишаване на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и на други служители от Министерството на правосъдието;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) подготовка на съдиите, прокурорите и следователите за прилагане на правото на Европейския съюз (acquis communautaire) и достигане на европейските стандарти за качествено правосъдие;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) дейност като Европейски документационен център, съобразно изискванията на Европейската комисия;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) дистанционно обучение;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) кандидатите за младши съдии и младши прокурори;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) събиране и обработка на информация за нуждите от обучение за изготвяне на годишните учебни програми;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) проучване и изследване на съдебната практика;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) разпространяване на добри практики относно администрирането на правораздаването;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) публикации и издателска дейност, имащи отношение към обучението;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) участие в дейността на Лисабонската мрежа на Съвета на Европа, Европейската мрежа за съдебно обучение и други сродни организации;
13. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) създаване и поддържане на връзки с български и чуждестранни институции, университети, професионални организации на юристи, адвокатски колегии и други организации, чиито дейности са свързани с целите и дейностите на Националния институт на правосъдието.

Глава трета.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Управителен съвет

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието се ръководи от управителен съвет, в състава на който се включват петима представители на Висшия съдебен съвет и двама представители на Министерството на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са членове по право на управителния съвет от квотата на Висшия съдебен съвет. Председателят на Върховния касационен съд е председател на управителния съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Останалите двама представители на Висшия съдебен съвет са членове на Висшия съдебен съвет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Министърът на правосъдието е член по право на управителния съвет от квотата на Министерството на правосъдието. Той определя другия член на управителния съвет от квотата на Министерството на правосъдието.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Членове на управителния съвет могат да бъдат юристи с проявени високи професионални и нравствени качества и практически опит като съдия, прокурор, следовател, адвокат, преподавател или научен сътрудник по правни науки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Член на управителния съвет не може да е бил осъждан за умишлено престъпление от общ характер или лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Членовете на управителния съвет се избират за срок 5 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Мандатът на член на управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно от представлявания орган:
1. при подаване на оставка;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) когато бъде освободен като съдия, прокурор или следовател или като член на Висшия съдебен съвет - за членовете на Висшия съдебен съвет;
4. (отм., нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) при тежко нарушение или системно неизпълнение на задълженията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Прекратяване на мандата на член на управителния съвет се извършва с мотивирана заповед на министъра на правосъдието - за представителя на Министерството на правосъдието, или с решение на Висшия съдебен съвет - за представителите от квотата на Висшия съдебен съвет.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При изтичане или предсрочно прекратяване мандата на член на управителния съвет съответният представляван орган е длъжен в едномесечен срок да избере на негово място нов свой представител, който довършва мандата на предишния.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Членовете на управителния съвет запазват правомощията си след изтичане на редовния мандат до определянето на техни заместници.

Чл. 11. (1) Управителният съвет:
1. назначава и освобождава директора и заместник-директорите;
2. приема учебните програми;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) одобрява проекта на бюджет на Националния институт на правосъдието и го представя пред Висшия съдебен съвет;
4. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) приема вътрешните правила, предвидени в правилника по чл. 263 от Закона за съдебната власт;
5. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) одобрява състава на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието;
6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) прави предложение пред Висшия съдебен съвет за определяне числеността на служителите;
7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) приема тригодишен план за дейността си;
8. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) приема годишния план за дейността на Националния институт на правосъдието;
9. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) организира, ръководи и контролира участието на Националния институт на правосъдието в Европейската мрежа за съдебно обучение;
10. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) определя броя и одобрява постоянните преподаватели и ги оценява за периода, през който са командировани в Националния институт на правосъдието;
10а. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) одобрява временните преподаватели;
11. приема решения по други въпроси съгласно този правилник или вътрешните правила;
12. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) извършва други дейности, необходими за ефективното функциониране на Националния институт на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) Предложенията по т. 1 - 10а се правят от директора на НИП или от членове на УС.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж на два месеца.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Заседанията се свикват от председателя на управителния съвет с писмена покана не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват времето и мястото на заседанието и се прилага дневният ред за провеждането му. Поканата се придружава и от писмени материали по въпросите, които са включени в дневния ред.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За решаването на неотложни проблеми свикването на заседание може да се извърши в по-кратки срокове и по друг по-бърз начин с потвърждение за уведомяването, включително по телефон, факс, електронна поща или SMS. В този случай членовете на управителния съвет следва задължително да бъдат уведомени за конкретния проблем, във връзка с чието решаване се свиква заседанието.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Председателят на управителния съвет е длъжен да свика заседание по искане на всеки негов член или на директора на Националния институт на правосъдието. При невъзможност да изпълни това свое задължение заседанието се свиква от директора.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Заседанието на управителния съвет е законно, ако на него присъстват лично най-малко четирима от членовете му. Присъстващ член може да представлява не повече от един отсъстващ. Упълномощаването е писмено и важи само за конкретното заседание и предварително оповестения дневен ред.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.)

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Заседанието на управителния съвет се ръководи от неговия председател или от писмено упълномощен от него друг член на управителния съвет. При липса на упълномощаване заседанието се ръководи от най-възрастния присъстващ член на управителния съвет.
(2) Управителният съвет не може да приема решения по чл. 11, т. 1 - 4, ако тези въпроси не са включени в предварително обявения дневен ред.
(3) На заседанието се води протокол, който се подписва от ръководещия заседанието и от лицето, което води протокола. По време на заседанието може да се извършва и звуко- или видеозапис.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.)

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Заседанията на управителния съвет са открити.
(2) Директорът и заместник-директорите участват в заседанията без право на глас.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) На откритите заседания могат да присъстват и други лица с одобрението на управителния съвет или по покана на неговия председател.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Управителният съвет може да провежда и закрити заседания за разглеждане на въпроси, които счита за поверителни съобразно Конституцията и законите на страната. Директорът и заместник-директорите имат право да присъстват на закритите заседания, освен ако управителният съвет не реши друго.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Решенията на управителния съвет се приемат с мнозинство повече от половината от членовете му с изключение на решенията по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 4, които се приемат с мнозинство от 2/3 от членовете.
(2) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване, освен ако не се реши гласуването да е тайно.

Чл. 17. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) За участието си в заседанията на управителния съвет неговите членове не получават възнаграждение.

Раздел II.
Директор

Чл. 18. (1) Националният институт на правосъдието се управлява от директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За директор на Националния институт на правосъдието може да бъде избрано лице, което:
1. има висше юридическо образование и юридическа правоспособност;
2. притежава високи професионални и нравствени качества и практически опит в съдебната система;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 7 от Закона за съдебната власт;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или лишавано по съдебен ред от правото да заема определена държавна или обществена длъжност.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Директорът на Националния институт на правосъдието се избира от управителния съвет с мнозинство от две трети от членовете му за срок пет години. Той може да бъде избран за още един мандат след оценка на дейността му от управителния съвет.
(2) Управителният съвет определя правилата за назначаване на директора при спазване принципите на прозрачност, публичност и равен достъп.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Директорът се освобождава от управителния съвет:
1. (зал., нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) при подаване на оставка;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) при трайна фактическа невъзможност да изпълнява своите задължения за повече от 6 месеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) при осъждане за умишлено престъпление от общ характер с наложено наказание лишаване от свобода или лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност;
4. (зал., нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) за тежко или системно нарушение на Закона за съдебната власт и на този правилник;
5. (зал. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Директорът на Националния институт на правосъдието:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) изпълнява решенията на управителния съвет;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) организира дейността на Националния институт на правосъдието и го управлява;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) разработва и представя за одобрение от управителния съвет:
а) учебната програма;
б) проекта на годишен бюджет;
в) проекти на вътрешни правила;
г) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) годишни и други отчети, изисквани от управителния съвет;
д) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) тригодишен стратегически план на Националния институт на правосъдието, прогнози за годишните бюджети и други документи;
4. назначава и освобождава служителите;
5. управлява имуществото;
6. участва в гражданския оборот от името на института;
7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) извършва други задачи, необходими за осъществяването на дейността на Националния институт на правосъдието.
(2) Директорът може писмено да възлага упражняването на отделни свои правомощия на заместник-директорите.
(3) В отсъствие на директора неговите правомощия се упражняват от писмено оправомощен от него заместник-директор.

Чл. 21. (1) Директорът получава основно месечно възнаграждение, равно на възнаграждението на съдия във Върховния касационен съд.
(2) В случай че за директор бъде назначен съдия, прокурор или следовател, той запазва възнаграждението, което е получавал за длъжността, която е заемал в съответния орган на съдебната власт, ако то е по-високо от възнаграждението по ал. 1.

Чл. 22. (1) В дейността си директорът се подпомага от двама заместник-директори.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За заместник-директор на Националния институт на правосъдието може да бъде назначено лице, което:
1. има висше юридическо образование и юридическа правоспособност;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 5 от Закона за съдебната власт;
3. притежава практически опит в съответната област;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или лишавано по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Заместник-директорите ръководят отделните направления на дейност и свързаните с тях структурни звена на Националния институт на правосъдието и изпълняват други функции, възложени им от управителния съвет и от директора. Директорът разпределя ресорите между заместник-директорите.
(2)Заместник-директорите получават основно месечно възнаграждение, равно на възнаграждението на съдия в апелативен съд.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Дейността на Националния институт на правосъдието е организирана в програмно и административно направление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Програмното направление включва звената, които извършват учебната дейност на Националния институт на правосъдието и Учебно-информационния център.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Административното направление включва звената, които осигуряват административно, финансово и технически дейността на Националния институт на правосъдието.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Наименованията, видът и броят на структурните звена в направленията, техните функции и числеността на персонала в тях се определят от управителния съвет по предложение на директора на Националния институт на правосъдието.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Служителите в Националния институт на правосъдието съгласно чл. 340, ал. 3 от Закона за съдебната власт са съдебни служители и работят по трудово правоотношение. Те се назначават в съответствие с изискванията на чл. 343 от Закона за съдебната власт при спазване принципите на прозрачност, публичност и равен достъп.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) По отношение на служителите се прилага класификаторът по чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Длъжностите, специфични за дейността на Националния институт на правосъдието, се включват в класификатора от Висшия съдебен съвет по предложение на управителния съвет.
(3) (Отм., нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) По отношение на служителите на Националния институт на правосъдието се прилагат и разпоредбите на чл. 344 - 354, чл. 358а, чл. 358б и чл. 359 от Закона за съдебната власт.

Чл. 27. (1) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Служителите в Националния институт на правосъдието следва да изпълняват задълженията си добросъвестно и точно съобразно длъжностната характеристика за длъжността, на която са назначени.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Служителите в Националния институт на правосъдието са длъжни:
1. при необходимост да изпълняват служебните си задължения извън работното време, в почивни и празнични дни;
2. да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на служебните им задължения и засягат интересите на гражданите, юридическите лица и държавата;
3. при изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот да имат поведение, което не уронва престижа на съдебната власт.

Глава пета.
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Придобиването, поддържането и повишаването на квалификацията на кандидатите за младши съдии и младши прокурори, на младшите съдии и младшите прокурори, на съдиите, прокурорите и следователите, на държавните съдебни изпълнители, на съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, на съдебните служители, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и на други служители от Министерството на правосъдието е тяхно право и задължение, гарантирано от закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Участието на лицата по ал. 1 в различните учебни дейности на Националния институт на правосъдието е част от техните служебни задължения. Разходите за участието им в различните учебни дейности се покриват от бюджета на Националния институт на правосъдието, от международни и други проекти и програми.

Чл. 29. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Учебните програми на Националния институт на правосъдието се утвърждават от управителния съвет по предложение на директора след съгласуване с Висшия съдебен съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Програмите и дейностите за повишаване на квалификацията на държавните съдебни изпълнители, на съдиите по вписванията, на съдебните служители, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и на други служители от Министерството на правосъдието се съгласуват с министъра на правосъдието.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Учебните курсове и програми, които са задължителни по силата на Закона за съдебната власт или на решение на Висшия съдебен съвет, се обезпечават приоритетно със средства от бюджета на Националния институт на правосъдието.
(2) Други курсове и програми се реализират при наличието на средства от бюджета и от международни и други програми и проекти.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието поддържа база данни за участието на лицата по чл. 249, ал. 1 от Закона за съдебната власт в съответните учебни курсове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Информацията по ал. 1 се предоставя периодично или при поискване от Висшия съдебен съвет, от Инспектората към Висшия съдебен съвет или от министъра на правосъдието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието издава удостоверения за участието на лицата по ал. 1, одобрени за участие в съответните учебни курсове, организирани от института, в съответствие с правилата за учебната дейност.

Чл. 32. Участниците в учебните курсове и програми имат право:
1. на ефективно обучение за поддържане и разширяване на техните знания и умения, необходими за изпълняване на задълженията им;
2. да бъдат оценявани по еднообразни критерии и информирани за резултатите от оценката;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) да ползват услугите, помещенията и оборудването на Националния институт на правосъдието по установения ред;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) да отправят предложения и жалби, свързани с дейността на Националния институт на правосъдието, до неговите органи на управление и до Висшия съдебен съвет.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При участие в учебните дейности лицата по чл. 31, ал. 1 са длъжни да спазват реда и организацията на учебния процес, установени от Националния институт на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За нарушаване на реда и организацията на учебния процес се уведомяват административните ръководители на съответните органи на съдебната власт и Висшия съдебен съвет, съответно министъра на правосъдието.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) По решение на управителния съвет участниците в учебните курсове и програми, които грубо нарушават реда и организацията на учебния процес или не са присъствали на повече от 10 % от планираните продължителност или обем на курса без уважителна причина:
1. се отстраняват от съответния курс или не получават удостоверение за участие в него;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) възстановят разходите по обучението им, направени от Националния институт на правосъдието за съответния курс.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) Участниците в учебните курсове и програми се командироват по установения ред от съответните административни ръководители.

Раздел II.
Задължителен курс на първоначално обучение за кандидати за младши съдии и кандидати за младши прокурори (първоначално обучение) (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) (1) Висшият съдебен съвет приема с решение окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори по съответните длъжности съобразно заявеното им желание.
(2) Решението на Висшия съдебен съвет по предходната алинея се изпраща на Националния институт на правосъдието за осъществяване на задължителното първоначално обучение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Курсът на първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори е девет месеца и започва през месец септември на съответната година. Датата на започване на курса се определя от директора на Националния институт на правосъдието.
(4) През време на обучението кандидатите за младши съдии и за младши прокурори получават стипендия от бюджета на Националния институт на правосъдието в размер на седемдесет на сто от основното възнаграждение на младши съдия и младши прокурор.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Издръжката на обучаваните за периода на обучението се покрива от тяхната стипендия. Разходите за обучението са за сметка на Националния институт на правосъдието.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) (1) По време на обучението на обучаваните се поставя текуща оценка, която се формира от участието им в учебните занятия и резултатите от възложените им писмени работи. Оценката съдържа и описателна част, в която постоянните преподаватели изразяват впечатлението си от придобитите от курсиста знания и умения.
(2) В края на обучението кандидатите за младши съдии и младши прокурори полагат писмен и устен практически изпит, които се оценяват по шестобалната система.
(3) Изпитите по ал. 2 се провеждат от комисия, определена от Висшия съдебен съвет, в състав председател и четирима членове, която включва съдии и прокурори. В комисията не могат да участват постоянни преподаватели в Националния институт на правосъдието, както и членове на Висшия съдебен съвет.
(4) Резултатите от писмения и устния изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Националния институт на правосъдието и на страницата му в интернет.

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) (1) За резултатите от изпитите се изготвя обща изпитна оценка, която представлява средноаритметично от сбора от оценката от писмения и устния изпит, и се изпраща на Висшия съдебен съвет.
(2) Успешно завършил обучението е кандидат за младши съдия и младши прокурор, който е получил обща изпитна оценка не по-ниска от много добър "4,50".
(3) За кандидатите за младши съдия и младши прокурор, които не са завършили успешно обучението, се насрочва повторно писмен и устен изпит не по-рано от един месец и не по-късно от 2 месеца от обявяване на оценките от изпитите по ал. 2. При повторно получена оценка от изпитите, по-ниска от много добър "4,50", кандидатът не се назначава на длъжност младши съдия и младши прокурор.
(4) За успешното завършване на задължителното първоначално обучение Националният институт на правосъдието издава на кандидатите за младши съдии и младши прокурори удостоверение, съдържащо текущата оценка и оценките от изпитите, което се изпраща на Висшия съдебен съвет и на административните ръководители на съответните органи на съдебната власт и се взема предвид при по-нататъшното им атестиране.
(5) Висшият съдебен съвет приема Правила за статута на кандидатите за младши съдии и младши прокурори по време на задължителното им първоначално обучение в Националния институт на правосъдието, както и Правила за провеждането на финалните изпити на кандидатите за младши магистрати в края на задължителното първоначално обучение в Националния институт на правосъдието.
(6) Управителният съвет на Националния институт на правосъдието приема методика към Правилата за провеждането на финалните изпити на кандидатите за младши магистрати в края на задължителното първоначално обучение в Националния институт на правосъдието, както и Вътрешни правила за реда и организацията на задължителното първоначално обучение.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието осъществява методическо ръководство на младшите съдии и младшите прокурори след завършване на курса на първоначално обучение, докато заемат съответната длъжност.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието подпомага организирането и осъществяването на работата на младшите съдии и младшите прокурори с наставниците по чл. 242 от Закона за съдебната власт.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието провежда с младшите съдии и младшите прокурори най-малко веднъж годишно среща с цел обсъждане на проблемни въпроси, свързани с работата им в органите на съдебната власт.

Раздел III.
Задължителен курс за повишаване на квалификацията при първоначално назначаване на длъжност в органите на съдебната власт (задължителна начална квалификация) и при повишаване в длъжност на съдии и прокурори от районно на окръжно ниво (задължителна текуща квалификация) (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)

Чл. 40. (1) При първоначално назначаване на длъжност в органите на съдебната власт през първата година след встъпването си в длъжност съдиите, прокурорите и следователите преминават задължителен курс за повишаване на квалификацията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Курсът е с обща продължителност най-малко 15 дни. Той е съставен от отделни нива, всяко от които с продължителност до 5 дни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Лицата по ал. 1 се командироват за участие в обучението за сметка на Националния институт на правосъдието.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) (1) При повишаване в длъжност от районно на окръжно ниво съдиите и прокурорите преминават курс за задължителна текуща квалификация в Националния институт на правосъдието.
(2) Курсът е с обща продължителност от най-малко 9 дни. Той се състои от отделни нива, всяко от които с продължителност до 5 дни.
(3) Лицата по ал. 1 се командироват за участие в обучението за сметка на Националния институт на правосъдието.

Раздел IV.
Текуща квалификация

Чл. 42. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Младшите съдии и младшите прокурори, съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и другите служители от Министерството на правосъдието имат право да участват в съответните квалификационни курсове, организирани от Националния институт на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Лицата по ал. 1 се командироват за участие в обучението за сметка на Националния институт на правосъдието.

Чл. 43. Квалификационните курсове за съдии, прокурори и следователи се провеждат приоритетно по теми, свързани с новото законодателство и в областта на Европейското право.

Чл. 44. (1) Обучението на съдебните служители е насочено към разпространяване на добри практики относно администрирането на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Участието на съдебните служители в съответните квалификационни курсове на Националния институт на правосъдието се взема предвид при повишаването им.

Чл. 45. (1) Висшият съдебен съвет може да реши определени курсове да са задължителни за съдиите, прокурорите, следователите и за съдебните служители в случаите на:
1. повишаване в длъжност;
2. назначаване за административен ръководител;
3. специализация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Курсовете по ал. 1 се провеждат след финансовото им обезпечаване от Висшия съдебен съвет, когато средствата за тях не са осигурени по бюджета на Националния институт на правосъдието.

Чл. 46. (1) Националният институт на правосъдието може да извършва дейност по повишаване на квалификацията и на други лица, като разходите се покриват изключително от такси "правоучастие".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Редът за организацията на курсовете по ал. 1 и размерът на таксите се определя от управителния съвет.

Раздел V.
Преподаватели. Наставници. Кореспонденти и координатори

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Дейността по задължителното първоначално обучение и по поддържане и повишаване на квалификацията на лицата по чл. 249, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт се осъществява от постоянни и временни преподаватели.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Постоянни преподаватели към Националния институт на правосъдието могат да са съдии, прокурори, следователи, преподаватели и научни сътрудници по правни науки.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За постоянни преподаватели към Националния институт на правосъдието могат да бъдат привличани лица, които:
1. притежават високи професионални и нравствени качества;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) имат най-малко 8 години стаж;
3. имат опит в обучението на магистрати и/или на съдебни служители;
4. са преминали специализиран курс за обучение на обучители.
(2) Постоянните преподаватели се подбират при спазване принципите на компетентност, прозрачност, публичност и равен достъп.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Постоянните преподаватели се одобряват от управителния съвет по предложение на директора.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) Съдиите, прокурорите и следователите, привлечени като постоянни преподаватели, се командироват за срок от една година от Висшия съдебен съвет по предложение на управителния съвет за сметка на Националния институт на правосъдието. Срокът може да бъде удължаван ежегодно след оценяване работата на постоянния преподавател от управителния съвет на Националния институт на правосъдието в рамките на обща продължителност пет години.
(2) Постоянните преподаватели, които не са съдии, прокурори или следователи, работят по трудово правоотношение. За този период те получават от Националния институт на правосъдието възнаграждение в размер на възнаграждението на съдия в окръжен съд.
(3) Средствата за възнагражденията на постоянните преподаватели задължително се включват в бюджета на Националния институт на правосъдието.

Чл. 51. Постоянните преподаватели:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) преподават в курсовете за задължително първоначално обучение, задължителната начална квалификация и задължителната текуща квалификация;
2. подготвят учебни материали и пособия;
3. участват в изготвянето и актуализирането на учебната програма;
4. дават текуща оценка на обучаваните;
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) участват в подготовката на изпитите по чл. 258, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
6. могат да преподават и в курсовете за текуща квалификация.

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Временни преподаватели към Националния институт на правосъдието могат да бъдат представители на науката и практиката, които:
1. са специалисти в конкретната област, в която ще преподават;
2. притежават високи професионални и нравствени качества;
3. имат преподавателски опит или са преминали специализиран курс за обучение на обучители.
(2) Временните преподаватели се подбират при спазване принципите на компетентност, прозрачност, публичност и равен достъп.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Временните преподаватели се привличат за конкретни учебни курсове или мероприятия. Тяхното възнаграждение се определя от управителния съвет.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Административният ръководител на съответния съд или прокуратура след вземане на неговото съгласие определя със заповед съдия или прокурор - наставник на младшия съдия или младшия прокурор, като уведомява за това директора на Националния институт на правосъдието и Висшия съдебен съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Основните функции на съдиите и прокурорите наставници са:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) да обучават и подпомагат професионалното развитие на младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи под методическото ръководство на Националния институт на правосъдието;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) да оценяват периодично младшите съдии и младшите прокурори по правила, приети от управителния съвет на Националния институт на правосъдието, като резултатите от оценката се вземат предвид при атестирането им;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) да дават препоръки до Националния институт на правосъдието за подобряване и актуализиране на учебните програми;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) да участват в дейностите на Националния институт на правосъдието за подготовка на следващата учебна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието организира работни срещи и обучения на съдиите и прокурорите наставници, подпомага тяхната дейност и следи за изпълнение на техните задължения като наставници.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За дейността си като наставници съдиите, прокурорите и следователите получават възнаграждение в размер, определен с акт на управителния съвет на Националния институт на правосъдието.

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Процесът по формиране на тематиката и осъществяването на учебната дейност на Националния институт на правосъдието на национално и регионално ниво се подпомага от съдии и прокурори - кореспонденти и координатори към съответните съдилища и прокуратури.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За дейността си като кореспонденти и координатори съдиите и прокурорите сключват договор с Националния институт на правосъдието и получават възнаграждение в размер, определен с акт на управителния съвет.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Управителният съвет на Националния институт на правосъдието одобрява помагала, ръководства и други помощни материали, улесняващи организацията на работата на съдиите и прокурорите наставници, кореспонденти и координатори.

Раздел VI.
Програмен съвет

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Програмният съвет (ПС) е помощен орган на Националния институт на правосъдието, който има консултативни функции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) Съставът на програмния съвет се одоб­рява от управителния съвет. По решение на управителния съвет този състав може да бъде променян на всеки две години.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) Програмният съвет включва изтъкнати специалисти в правната теория и практика, както и представители на съсловните организации на съдии, прокурори и следователи. Членове на ВСС и на Инспектората към ВСС не могат да участват в програмния съвет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) За участието си в заседания членовете на програмния съвет, които са съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и служители на МП, не получават възнаграждение. Другите членове на програмния съвет получават възнаграждение при условие и в размер, определен от управителния съвет.

Чл. 58. Членовете на ПС:
1. участват в изготвянето и актуализирането на учебните програми;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) консултират органите на управление на Националния институт на правосъдието по различни въпроси от областта на правната наука и практика;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) създават и поддържат контакти с български и чуждестранни институции, университети, професионални организации на юристи, адвокатски колегии и други организации, чиито дейности са свързани с целите и дейностите на Националния институт на правосъдието.

Глава шеста.
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Към Националния институт на правосъдието има Учебно-информационен център, който:
1. организира дистанционно обучение;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) събира, систематизира и разпространява решения на върховните съдилища, както и решенията на останалите съдилища, които представляват интерес за развитието на правната доктрина и практика, при спазване изискванията на чл. 64 от Закона за съдебната власт; извършва проучване и изследване на съдебната практика, включително на практиката по администриране на правораздаването, за нуждите на обучението;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) осъществява дейността на Националния институт на правосъдието като Европейски документационен център;
4. обобщава информацията относно нуждите от обучение при изготвяне на годишните учебни програми;
5. събира, систематизира, изготвя и разпространява учебни материали;
6. поддържа и развива специализирана библиотечна колекция;
7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) извършва консултации и справки по конкретни запитвания от съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и от администрацията на Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и Инспектората към Висшия съдебен съвет; извършва публикации и издава информационни материали;
8. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) поддържа информационни бази данни за дейността на Националния институт на правосъдието;
9. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) поддържа страницата на Националния институт на правосъдието в интернет;
10. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) осъществява други дейности по събиране, обработване и разпространяване на информация за нуждите на обучението, възложени от управителния съвет и от директора.

Чл. 60. (1) Учебно-информационният център осъществява дистанционно обучение като форма за повишаване на квалификацията, основана на информационните технологии.
(2) Управителният съвет приема правила за реда и организацията на дистанционното обучение.

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Съдилищата предоставят на Националния институт на правосъдието актовете по чл. 64 от Закона за съдебната власт след публикуването им в интернет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За осъществяване на дейността си по проучване и изследване на съдебната практика Националният институт на правосъдието поддържа база-данни с актовете на съдилищата при спазване изискванията на чл. 64 от Закона за съдебната власт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Управителният съвет на Националния институт на правосъдието приема вътрешни правила, в които се определят редът и начинът за предоставяне на актовете от съдилищата и на тяхното систематизиране и разпространяване от Националния институт на правосъдието.

Чл. 62. (1) Достъп до информацията и услугите, предоставяни от Учебно-информационния център, имат:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) преподавателите и участниците в обученията, провеждани от Националния институт на правосъдието;
2. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници и съдебните служители;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и други служители от администрацията на Министерството на правосъдието, членовете и служителите от администрацията на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, ръководните органи и служителите на Националния институт на правосъдието;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) други лица, определени от управителния съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Информацията, която представлява обществен интерес, е достъпна за всички заинтересувани лица и организации чрез страницата на Националния институт на правосъдието в интернет.
(3) Управителният съвет приема вътрешни правила, в които определя реда, начина и условията за предоставяне на информация и услуги по ал. 1 и 2.
(4) Достъпът до информацията на Европейския документационен център се извършва съобразно утвърдените стандарти на Европейската комисия.

Глава седма.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансирането на Националния институт на правосъдието се осъществява от бюджета на съдебната власт, от програми и проекти, от дарения и от собствена дейност, свързана с обучение.

Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Висшият съдебен съвет осигурява по бюджета на Националния институт на правосъдието средствата, необходими за провеждане на всички предвидени в Закона за съдебната власт обучения.
(2) Останалите разходи могат да бъдат покривани от международни и други програми и проекти.

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Проектът за годишен бюджет на Националния институт на правосъдието заедно с разчети за следващите две години се изготвя от директора и се внася за разглеждане и одобрение от управителния съвет, който го представя пред Висшия съдебен съвет.

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Годишните финансови отчети се изготвят от финансовото звено на Националния институт на правосъдието и се представят от директора за одобрение от управителния съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета на Националния институт на правосъдието се включва в обобщения отчет на Висшия съдебен съвет като съставна част от годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на съдебната власт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Вътрешният одит в Националния институт на правосъдието се осъществява от звеното за вътрешен одит във Висшия съдебен съвет.

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Управителният съвет приема вътрешни финансови правила, включително правила за финансово управление и контрол при усвояването и администрирането на финансовите ресурси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Вътрешните финансови правила се приемат от управителния съвет след приемането на съответните правила от Висшия съдебен съвет и в съответствие с тях.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Вътрешните правила се привеждат в съответствие с този правилник в едномесечен срок от приемането му.
(2) Управителният съвет може при необходимост да приема вътрешни правила от своята компетентност.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Всички актове на Висшия съдебен съвет, на управителния съвет и на директора на Националния институт на правосъдието, издадени въз основа на досега действащия Правилник на Националния институт на правосъдието, които не противоречат на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 64 от 2007 г.), запазват действието си.

§ 3. Срокът на мандатите на членовете на Управителния съвет и на директора се урежда с този правилник, като за начална дата се счита съответният акт за избор или назначаване.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Заварените служители в Националния институт на правосъдието, които не отговарят на променените изисквания за стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт, запазват длъжностите, които заемат.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Правилникът е приет на заседание на Висшия съдебен съвет на 12.IХ.2007 г. на основание чл. 263 от Закона за съдебната власт и отменя Правилника на Националния институт на правосъдието, приет от Висшия съдебен съвет на заседание на 1.Х.2003 г., изменен и допълнен на заседание на 26.I.2005 г.

§ 6. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Измененията в Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация влизат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Вътрешните правила се привеждат в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация в шестмесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2011 Г.)

§ 2. Навсякъде в текста абревиатурата "ЗСВ" се заменя със "Закон за съдебната власт" при спазване на правилата за пълен и кратък член.

§ 3. Навсякъде в текста абревиатурата "ВСС" се заменя с "Висш съдебен съвет" при спазване на правилата за пълен и кратък член.

§ 4. Навсякъде в текста абревиатурата "УС" се заменя с "Управителен съвет" при спазване на правилата за пълен и кратък член.

§ 5. Навсякъде в текста абревиатурата "НИП" се заменя с "Национален институт на правосъдието" при спазване на правилата за пълен и кратък член.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2014 Г.)

§ 9. В срок от два месеца управителният съвет привежда вътрешните правила по чл. 253, т. 4 ЗСВ в съответствие с този правилник.

§ 10. В срок от един месец управителният съвет одобрява състава на програмния съвет в съответствие с този правилник.

§ 11. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация е приет на основание чл. 263 ЗСВ с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 26 от 19.06.2014 г.