НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

В сила от учебната 2015/2016 г.
Приета с ПМС № 59 от 17.03.2015 г.

Обн. ДВ. бр.21 от 20 Март 2015г.

Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация" по специалност "Електрообзавеждане на кораба" от регулираната професия "Корабен електромеханик".Чл. 2. (1) Висше образование по специалност "Електрообзавеждане на кораба" с професионална квалификация "Инженер по електрообзавеждане на кораба" се придобива чрез обучение във висши училища, които са акредитирани при условията и по реда на Закона за висшето образование.
(2) Обучението по специалността по ал. 1 и резултатите от него съответстват на ниво 6, подниво 6Б от Националната квалификационна рамка.
(3) Подготовката на студентите по специалност "Електрообзавеждане на кораба" се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование, на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (ДВ, бр. 31 от 2005 г.), както е изменена (Конвенция STCW), Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица (OB, L 323, 03/12/2008), Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица (OB, L 343, 14.12.2012 г.), на Кодекса на търговското корабоплаване ( КТК), на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 31 от 2012 г.) и на тази наредба.
Чл. 3. Приемането на студенти се извършва чрез конкурс, определен от висшето училище.
Чл. 4. (1) Обучението по специалността по чл. 1 от професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) е със срок не по-малък от 4 години и придобиване на не по-малко от 240 кредита.
(2) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемите 240 кредита, имат право да завършат обучението си преди срока по ал. 1.
Чл. 5. (1) Обучението по чл. 4 се провежда по учебни планове, които се утвърждават от академичния съвет на висшето училище. Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по широкопрофилната специалност по чл. 1 от професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация".
(3) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността по чл. 1.
(4) Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области.
Чл. 6. (1) Не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини се четат от хабилитирани лица в област на висшето образование "Технически науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления на основен трудов договор със съответното висше училище.
(2) С решение на академичния съвет до 30 на сто от лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини могат да бъдат възлагани на нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен "доктор".
Чл. 7. (1) Обучението се извършва в редовна и в задочна форма.
(2) Общият хорариум за обучение в редовна форма по учебен план е не по-малък от 2200 академични часа.
(3) В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма.
Чл. 8. (1) Обучението за придобиване на висше образование по специалността "Електрообзавеждане на кораба" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация "Инженер по електрообзавеждане на кораба".
(2) Чрез обучението се придобиват:
1. знания по:
а) основи на висшата математика, информатиката, физиката;
б) техническа механика, механика на флуиди, термодинамика и материалознание;
в) теория и устройство на кораба, осигуряване на мореходността и опазване чистотата на морето;
г) корабни машини, механизми, системи и уредби;
д) електротехника, електрически машини и апарати;
е) генериране, пренасяне, разпределение и преобразуване на електрическа енергия, включително такава с високо напрежение;
ж) електроника, микропроцесорна техника, компютърни мрежи, автоматизирано управление и контрол на технически средства;
з) основи на морското право;
и) английски език в степен, позволяваща комуникиране и ползване на литература по специалността;
2. умения за:
а) самостоятелно действие и прояви на инициативност;
б) съобразителност, решителност, поемане на отговорност;
в) издръжливост на физически и психически натоварвания;
г) адаптиране към нови условия и дейности;
д) администриране и управление на професионални дейности, екипи и ресурси;
3. компетентности:
а) да обслужва елементи от електрообзавеждането на кораба и от системите за автоматизация на корабните технически средства;
б) да експлоатира, поддържа и диагностицира корабните, електроенергийните системи, агрегати, технологични уредби, системи за автоматизация, информационни системи, средства за навигация и безопасност;
в) да използва съвременни програмни продукти.
Чл. 9. (1) Учебният план за теоретично обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността "Електрообзавеждане на кораба" включва задължителни учебни дисциплини с минимален хорариум (брой академични часове), както следва:

№ по ред

Учебни дисциплини

Минимален брой академични часове

1.

Фундаментални и инженерни дисциплини

600

2.

Електротехника, ел. материали, ел. измервания, електроника, електрически машини и апарати, генериране, пренасяне, разпределение и преобразуване на електрическа енергия

640

3.

Автоматизирано управление, техническо обслужване и ремонт на корабно електро- и електронно обзавеждане

420

4.

Експлоатация на корабното обзавеждане, безопасност на кораба

240

5.

Чуждоезикова подготовка

300

 

ОБЩО:

2200

(2) В учебния план могат да се включват и други задължителни учебни дисциплини извън посочените в ал. 1.
(3) Избираемите и факултативните учебни дисциплини, техният хорариум и кредити се определят от висшето училище.
Чл. 10. Задължителното практическо обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Електрообзавеждане на кораба" включва:
1. учебна технологична и тренажорна практика на тренажори, отговарящи на изискванията на Правило I/12 и на раздел А-I/12 от част А на Приложението на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (Конвенция STCW), както е изменена, и одобрени от Изпълнителна агенция "Морска администрация" в съответствие с чл. 61 от Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България;
2. учебна плавателна практика на кораб съгласно изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (Конвенция STCW), както е изменена.
Чл. 11. (1) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с държавни изпити по "Електрообзавеждане на кораба" и по английски език.
(2) Държавният изпит по специалността "Електрообзавеждане на кораба" се провежда по функции, определени от Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (Конвенция STCW), както е изменена.
(3) Държавните изпити се провеждат пред изпитни комисии, в състава на които влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от висшето училище. В комисиите могат да се включват и до две хабилитирани лица в област от висшето образование "Технически науки" от други висши училища, специалисти от Изпълнителна агенция "Морска администрация", както и други специалисти от професионалната област.
(4) Съставът на комисиите по ал. 3 се определя със заповед на ректора на висшето училище.
(5) Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план и положили успешно държавни изпити, получават диплома за висше образование по специалност "Електрообзавеждане на кораба" на образователно-квалификационна степен "бакалавър".
(6) Лицата, получили дипломи за висше образование по ал. 5, придобиват професионална квалификация "Инженер по електрообзавеждане на кораба".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, приети преди влизането в сила на наредбата, довършват обучението си по учебните планове и при условията и по реда, при които са били приети.
§ 2. Висши училища, които не изпълняват изискванията на наредбата, не могат да издават дипломи за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Електрообзавеждане на кораба" и професионална квалификация "Инженер по електрообзавеждане на кораба".
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование и влиза в сила от учебната 2015/2016 г.