НАРЕДБА № 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА АТЕСТИРАНЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ

В сила от 10.03.2017 г.
Издадена от Висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.21 от 10 Март 2017г.

Глава първа.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. Тази наредба регламентира показателите, компетентните органи, реда и начина за атестиране на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, критериите за отчитане степента на натовареност в органите на съдебната власт, както реда и документите, които следва да се изготвят при атестирането.Чл. 2. Разпоредбите на наредбата са приложими към всички прокурори, следователи, в т.ч. младши прокурори, младши следователи, административни ръководители и заместници на административни ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на тези от Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба.

Раздел II.
Източници

Чл. 3. Залегналите в наредбата правила се основават на Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт, Препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа за статута на съдиите, прокурорите и следователите, включително № R(94)12, както и на всички други национални и международни актове, регламентиращи дейността и статута на прокурорите и следователите.
Чл. 4. Наредбата има за цели:
1. да утвърди върховенството на закона и да осигури действена защита на правата на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници;
2. да осигури законосъобразна, прозрачна и справедлива процедура за кариерно израстване;
3. да увеличи личната мотивация за професионално развитие;
4. да допринесе за повишаване на доверието към съдебната власт.

Глава втора.
ПОНЯТИЕ ЗА АТЕСТИРАНЕ

Чл. 5. Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, деловите и нравствените качества на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност.
Чл. 6. Атестирането гарантира равни и справедливи възможности за кариерното израстване на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници и се основава на принципите на законност, равнопоставеност, обективност и прозрачност.
Чл. 7. Атестирането цели да утвърждава независимостта и основните права на прокурорите и следователите.
Чл. 8. При атестирането не се допуска неравностойно третиране на прокурори или следователи, които са отсъствали от работа поради ползване на платен/неплатен отпуск, служебен отпуск, отпуск поради временна нетрудоспособност, отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, друг законоустановен отпуск или поради командироване.
Чл. 9. (1) Предмет на атестирането са квалификацията, достиженията, професионалната компетентност, както и спазване правилата за етично поведение на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
(2) Квалификацията е съвкупност от придобитите професионални знания, умения и лични способности на атестирания.
(3) Достиженията са персоналните качествени и количествени резултати, постигнати от атестирания в практическата му дейност.
(4) Професионалната компетентност е специфичната квалификация за конкретно определена длъжност.
(5) Спазването на правилата за етично поведение е поведение, съобразено с правилата на съответния етичен кодекс.
Чл. 10. Атестиране се провежда в следните случаи:
1. предварително - на третата година от назначаването на длъжност, а за младшите прокурори и младшите следователи - преди преназначаването им на длъжност "прокурор" и "следовател";
2. за придобиване на несменяемост - с навършване на 5-годишен стаж като прокурор или следовател;
3. периодично - на всеки 5 години от атестирането за несменяемост на прокурор и следовател, на административен ръководител и на заместник на административен ръководител до получаване на две последователни положителни комплексни оценки - "добра" и "много добра" от периодично атестиране, след придобиване на несменяемост;
4. извънредно - след приключване на периодичното атестиране, ако от последното периодично атестиране са изминали повече от три години, при следните случаи:
а) когато прокурор или следовател участва в конкурс за повишаване или преместване в длъжност;
б) когато прокурор или следовател участва в избор за административен ръководител;
в) по мотивирано предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет или на съответния административен ръководител, когато са налице данни за трайно влошаване на качеството на работата или неспазване на етичните правила от прокурор или следовател;
г) в други случаи - по искане на прокурора или следователя, когато има интерес.

Глава трета.
КРИТЕРИИ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Раздел I.
Понятие за критерии за атестиране

Чл. 11. (1) Атестирането на прокурор или следовател се провежда въз основа на общи и специфични критерии, установени в чл. 198 и 199 ЗСВ.
(2) Атестирането на административен ръководител и заместник на административен ръководител обхваща оценка на квалификацията и достиженията като прокурор или следовател, както и оценка на професионалната пригодност за заемане на ръководна длъжност и въз основа на допълнителни критерии.
(3) Общите критерии са единни за всички прокурори и следователи, специфичните критерии са диференцирани съобразно спецификата на дейността на прокурорите и следователите, а допълнителните се отнасят само за административните ръководители и техните заместници.
(4) Прокурорите и следователите, назначени на административни длъжности по чл. 172, ал. 1 от Закона за съдебната власт, се атестират съгласно изискванията на ал. 1.
(5) Когато в периода на атестиране прокурор или следовател е заемал едновременно и длъжностите административен ръководител или заместник на административен ръководител, атестирането се провежда по общите, специфичните и допълнителните критерии, ако заеманата ръководна длъжност обхваща повече от половината от периода на атестиране.

Раздел II.
Общи критерии за атестиране на прокурор и следовател

Чл. 12. Общите критерии за атестиране на прокурор или следовател са:
1. правни познания и умения за прилагането им;
2. умение за анализ на правнорелевантните факти;
3. умение за оптимална организация на работата;
4. експедитивност и дисциплинираност;
5. спазване правилата за етично поведение.

Раздел III.
Специфични критерии за атестиране на прокурор и следовател

Чл. 13. Специфичните критерии за атестиране на прокурор са:
1. умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство;
2. изпълнение на писмените указания и разпореждания на по-горестоящия прокурор;
3. способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство;
4. брой необжалвани прокурорски актове, включително постановленията за прекратяване и спиране на наказателното производство, брой окончателни съдебни актове, постановени по внесени от атестирания прокурор актове, както и окончателните съдебни актове за връщане на делата за отстраняване на процесуални нарушения и причините за това, брой на уважените протести, потвърдените, изменените и отменените прокурорски актове при инстанционния и служебния контрол.
Чл. 14. Специфичните критерии за атестиране на следовател са:
1. умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното производство;
2. изпълнение на писмените указания и разпореждания на прокурора;
3. съответствието на актовете на прокурора с мнението на следователя след окончателното приключване на разследването и върнатите дела за допълнително разследване.

Раздел IV.
Допълнителни критерии за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител

Чл. 15. Допълнителните критерии за оценка на пригодността за заемане на ръководна длъжност са:
1. способност за работа в екип и разпределение на задачи в него;
2. способност за вземане на правилни управленски решения;
3. поведение, което издига авторитета на съдебната власт;
4. умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица;
5. професионална компетентност.
Чл. 16. Допълнителният критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител "способност за работа в екип и разпределение на задачи в него" очертава лидерските качества на атестирания, изразяващи се във: управленска и организационна компетентност; умение за комуникация и колегиално отношение спрямо служители и магистрати, на които е административен ръководител.
Чл. 17. Допълнителният критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител "способност за вземане на правилни управленски решения" очертава уменията на атестирания правилно да възприема и анализира ситуации, свързани с изпълнение на професионалните задължения, и да реагира своевременно с вземане на управленски решения.
Чл. 18. Допълнителният критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител "поведение, което издига авторитета на съдебната власт" очертава персоналните достижения на атестирания за подобряване на дейността на ръководения от него орган на съдебната власт и уменията му да защитава и отстоява авторитета и независимостта на съдебната власт.
Чл. 19. Допълнителният критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител "умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица" очертава способността на атестирания за взаимодействие с държавните органи, граждани и юридически лица, участващи в процеса по правораздаване, както и осигуряването на атмосфера на доверие към органите на съдебната власт.
Чл. 20. Допълнителният критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител "професионална компетентност" очертава уменията на атестирания за повишаване на организационното състояние и ефективността на работа на ръководената прокуратура.

Глава четвърта.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО КРИТЕРИИТЕ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Раздел I.
Понятие за показатели

Чл. 21. (1) Показателите са качествени и количествени ориентири за измерване на квалификацията, достиженията и професионалната компетентност на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
(2) На база на показателите се формират словесните констатации, изводи и цифровата оценка по всеки от критериите за атестиране.

Раздел II.
Показатели по общите критерии за атестиране на прокурор и следовател

Чл. 22. Показателите за оценяване по общия критерий "правни познания и умения за прилагането им" са:
1. брой потвърдени и отменени актове и основанията за това;
2. способност за прилагане на законите и съдебната практика.
Чл. 23. Показателите за оценяване по общия критерий "умение за анализ на правнорелевантните факти" са:
1. разбираемо и обосновано мотивиране на актовете;
2. правилна и законосъобразна оценка на относимите факти и обстоятелства в хода на производството.
Чл. 24. Показателите по общия критерий "умение за оптимална организация на работата" са:
1. брой и вид на преписките и делата;
2. спазване на процесуалните срокове, утвърдените подзаконови актове и указания за организация на работата в прокуратурата на Република България;
3. индивидуална натовареност на атестирания прокурор или следовател и натовареност в сравнение с другите прокурори или следователи от същия орган на съдебна власт, както и обща натовареност на съответната прокуратура спрямо средната натовареност на прокуратурите в страната на съответното ниво;
4. участия в дейности извън преките служебни задължения, като участия в комисии съгласно ЗСВ, инициативи и други форми, имащи отношение към подобряване организацията, квалификацията и ефективността на органите на съдебната власт, както и за повишаване на авторитета и доверието в тях.
Чл. 25. Показатели за оценяване на общия критерий "експедитивност и дисциплинираност" са:
1. резултати от контролна дейност на Инспектората към ВСС, констатации от ревизии и/или проверки на други контролни органи;
2. поощрения, наказания и мерки по чл. 327 ЗСВ през периода, за който се извършва атестирането;
3. спазване разпорежданията на административния ръководител във връзка с правомощията му по чл. 140, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
Чл. 26. Показатели за оценяване на общия критерий "спазване на правилата за етично поведение" са:
1. резултати от проверки на ИВСС по раздел Iб от глава девета на ЗСВ;
2. резултати по допълнителни проверки по раздел Іа, чл. 175з, ал. 5 ЗСВ - за съответствие на имуществото и конфликт на интереси - при атестиране за придобиване на несменяемост;
3. становища на етичните комисии за спазване Кодекса на етично поведение на българските магистрати.

Раздел III.
Показатели по специфичните критерии за атестиране на прокурор

Чл. 27. Показателите по специфичния критерий за атестиране на прокурор "умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство" са:
1. своевременно образуване на досъдебно производство при наличие на законови основания за това; изпълнение на задълженията като наблюдаващ прокурор по чл. 46 НПК за: ръководство на разследването и осъществяване на постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане; извършване на разследване или отделни действия по разследването и други процесуални действия; участие в съдебното производство като държавен обвинител; вземане на мерки за отстраняване на допуснати закононарушения по реда, установен в НПК, и упражняване на надзор за законност при изпълнение на принудителните мерки;
2. изпълнение на задълженията като наблюдаващ прокурор по чл. 196, ал. 1, т. 1 и 2 НПК за непрекъснат контрол и указания по разследването, целящи осигуряване на пълно, всестранно и обективно разследване;
3. умения за ясно и разбираемо обосноваване в устна форма, способности за адекватни реакции в съдебно заседание, както и за формулиране на ясни и законосъобразни доказателствени искания и въпроси.
Чл. 28. Показателите по специфичния критерий за атестиране на прокурор "изпълнение на писмените указания на по-горестоящия прокурор" са: стриктно спазване на процесуалните изисквания на чл. 46, ал. 3 и 4 НПК, както и на разпоредбите на чл. 143, ал. 5 и 6 ЗСВ, при изпълнение на указанията на по-горестоящия прокурор.
Чл. 29. Показателите по специфичния критерий за атестиране на прокурор "способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство" са:
1. способност за работа в екип;
2. способност за ръководство на екипи;
3. способност за вземане на самостоятелни, своевременни и законосъобразни решения.
Чл. 30. Показателите по специфичния критерий по чл. 13, т. 4 от наредбата са:
1. общ брой прокурорски актове за решаване на досъдебни производства, в т.ч.:
- обвинителни актове;
- споразумения;
- предложения по чл. 78а НК;
- постановления за прекратяване;
2. брой постановления за спиране на наказателното производство (общо);
3. брой върнати с влязъл в сила съдебен акт прокурорски актове за отстраняване на процесуални нарушения:
- поради нарушение на права на страна в хода на досъдебното производство;
- поради пороци в обвинителния акт;
- поради противоречие на споразумението със закона;
- поради липса на основанията за изготвяне на предложение по чл. 78а НК;
4. брой необжалвани прокурорски актове;
5. брой обжалвани прокурорски актове:
- за прекратяване - от тях: потвърдени, отменени, изменени;
- за спиране - от тях: потвърдени, отменени;
- за отказ - от тях: потвърдени, отменени или изменени;
6. брой окончателни съдебни актове, постановени по внесени от прокурора актове в съд:
- осъдителни;
- оправдателни;
7. брой лица, осъдени с окончателни съдебни актове, постановени по внесени от прокурора актове в съд;
8. общ брой протести, подадени по всички видове надзори:
- уважени;
- неуважени;
- неразгледани;
9. други ефективно приключили разследвания по актове на прокурора (общо):
- с приложение на чл. 218б НК - постановление за прекратяване и изпращане на административнонаказващия орган;
- постановление за прекратяване по искане на пострадалото лице деецът да не бъде наказван;
- постановление за прекратяване поради установяване, че разкритият извършител е малолетно лице;
- постановление за прекратяване поради установяване, че разкритият извършител е лице, действало в състояние на невменяемост;
10. общ брой прокурорски актове по ефективно приключили разследвания - обвинителни актове, споразумения, предложения по чл. 78а НК и актове по т. 9.

Раздел IV.
Показатели по специфичните критерии за атестиране на следовател

Чл. 31. Показателите по специфичния критерий за атестиране на следовател "умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното производство" са:
1. ритмичност на следствените действия по досъдебни производства и следствени поръчки и осъществяване на оптимална организация по отношение на неотложните следствени действия;
2. умения за правилна оценка на фактите на основата на обективните причинно-следствени връзки;
3. умения за своевременни и съобразени със закона действия на следователя като участник в дежурната следствено-оперативна група.
Чл. 32. Показателите по специфичния критерий за атестиране на следовател "изпълнение на писмените указания и разпореждания на прокурора" са:
1. стриктно спазване на процесуалните изисквания във връзка с отношенията с прокурора;
2. умения и способност за целенасочен и резултатен обмен на информация с прокурора - своевременното му уведомяване за всички съществени обстоятелства от значение за работата;
3. способност за вземане на самостоятелни решения при оптимална координация с прокурора относно съществените обстоятелства за правилното протичане на досъдебното производство.
Чл. 33. Показатели за оценяване на специфичния критерий за атестиране на следовател по чл. 14, т. 3 от наредбата са съответствието на актовете на прокурора с мнението на следователя след окончателното приключване на разследването и върнатите дела за допълнително разследване.

Раздел V.
Показатели по допълнителните критерии за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител

Чл. 34. Показателите по допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административния ръководител "способност за работа в екип и разпределение на задачи в него" относно управленската и организационната компетентност на атестирания, както и умението му за комуникация са:
1. ясно дефинирани стратегически цели и очертани оперативни приоритети в дейността на съответния орган на съдебна власт;
2. умения за сътрудничество и способност за ръководство на работата в екип;
3. способност за взаимен целенасочен и резултатен обмен на информация с други лица с цел постигане на висока степен на взаимно разбиране в процеса на общуване;
4. умение за оптимално разпределение на задълженията и координация между прокурорите, следователите и служителите в ръководения от атестирания орган на съдебната власт;
5. умение да мотивира и създава атмосфера на доверие сред колектива;
6. справедливост при оценката на проявите и постиженията на прокурорите или следователите и служителите в ръководения от него орган на съдебната власт;
7. своевременно отчитане на потенциални конфликтни ситуации и предотвратяване на възникването им;
8. лидерски качества и умения, проявени при осъществяване на възложените му ръководни функции;
9. способност за създаване на организация на работата на екипите за разследване в прокуратурите, както и за редовно участие на прокурорите в съдебните заседания съобразно изготвените графици;
10. изпълнение на задълженията по чл. 140 от Закона за съдебната власт по организация, ръководство и контрол на дейността на съответните прокуратури.
Чл. 35. Показателите по допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител "способност за вземане на правилни управленски решения" относно уменията на атестирания правилно да възприема и анализира ситуации, свързани с изпълнение на професионалните задължения, и да реагира своевременно с вземане на управленски решения са:
1. разработване на нови идеи и решения;
2. прояви на самоинициативност;
3. умение за управление и поддръжка на движимото и недвижимото имущество, предоставено за ползване на съответния орган на съдебната власт и възложено за стопанисване на административния ръководител, и създаване на условия за нормална работна среда;
4. способност за вземане на самостоятелни, своевременни, законосъобразни и справедливи управленски решения по обективен и прозрачен начин след изслушване и мотивирана преценка на становищата на прокурорите или следователите и служителите;
5. поемане на лична отговорност за взетите решения и предприетите при упражняване на ръководните функции мерки;
6. констатации от ревизионно-контролна дейност на Инспектората към ВСС, други контролни органи и решения на административни съдилища по отношение на издаваните административни актове на атестирания, целесъобразността, законосъобразността, организацията по изпълнението и резултатността им;
7. умение за управление на бюджета.
Чл. 36. Показателите по допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител "поведение, което издига авторитета на съдебната власт" са:
1. умения за работа с обществеността с цел повишаване доверието в съдебната власт;
2. стриктно спазване на правилата за поведение, залегнали в Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
3. умение да отстоява и защитава независимостта на съдебната власт.
Чл. 37. Показателите по допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител "умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица" са:
1. способност за взаимодействие с другите държавни органи при спазване на принципа за законосъобразност;
2. съблюдаване на морално-етичните норми на поведение при комуникация с граждани и юридически лица, както и с непосредствено подчинените магистрати и служители.
Чл. 38. Показателите по допълнителния критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител "професионална компетентност" са:
1. резултати от дейността на съответната прокуратура по видове надзори;
2. резултати, свързани с административната, финансовата и организационно-кадровата дейност на ръководената прокуратура.

Глава пета.
МЕТОДИ НА АТЕСТИРАНЕ

Чл. 39. Атестирането на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител се извършва чрез:
1. количествено оценяване - на основа на статистически данни и тяхното съпоставяне, сравняване и анализ;
2. качествено оценяване - на основа на съвкупен анализ и оценка на всички данни за работата на атестирания;
3. непосредствено наблюдение и лични впечатления;
4. анализ на достоверна писмена информация, относима към предмета на атестирането.

Раздел I.
Количествено оценяване на работата на прокурор

Чл. 40. (1) Количественото оценяване на работата на прокурор се извършва посредством съпоставяне и анализ на следните основни статистически данни:
1. брой и вид на преписките и делата през периода на атестиране, в.т.ч. възложени и неприключени от предходен период, включващи:
1.1. актове по преписки по следствения надзор (бр.):
1.1.1. акт за възлагане на проверка;
1.1.2. актове за решаване;
1.1.3. постановления за отказ;
1.1.4. постановления за изпращане по компетентност;
1.1.5. постановления за образуване на ДП;
1.1.6. общ брой прокурорски актове по инстанционни преписки:
а) произнасяне по отказ да се образува ДП;
б) произнасяне по постановления за прекратяване;
в) произнасяне по постановления за спиране;
г) произнасяне по отводи и самоотводи;
д) произнасяне по спор за подследственост;
e) постановления по жалби и сигнали срещу актове и действия на прокурора в ДП;
1.2. действия и актове по разследване:
1.2.1. искания до съда:
а) за одобряване на извършени неотложни действия от разследващ орган;
б) за разрешение за извършване на действия по НПК;
в) за разкриване на банкова/данъчна тайна и осигурителна информация;
г) за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража" или "Домашен арест";
д) за прилагане на мерки за процесуална принуда;
е) искания за мерки за обезпечаване на конфискацията, изпълнени в друга държава;
ж) постановления и искания до съда за обезпечаване на доказателства по ЗПИПАОИД;
з) искания по чл. 159а НПК за предоставяне на данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
1.2.2. постановления/писма по чл. 196 НПК;
1.2.3. произнасяне с постановление по веществени доказателства и по мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда/мярка за неотклонение;
1.2.4. постановления по чл. 226, ал. 3 НПК;
1.2.5. постановления по чл. 229, ал. 3 НПК;
1.2.6. следствени действия:
а) изготвяне на постановление за привличане в качеството на обвиняем;
б) разпит на обвиняем;
в) разпит на свидетел;
г) назначаване на експертиза;
д) очна ставка;
е) оглед, претърсване, изземване, ексхумация;
ж) оглед на труп, освидетелстване;
з) следствен експеримент;
и) разпознаване на лица и предмети;
к) предявяване на разследването;
1.2.7. произнасяне по искания за удължаване на срока за разследване;
1.2.8. искане за удължаване на срока за разследване;
1.3. прокурорски актове за решаване на ДП:
1.3.1. споразумение;
1.3.2. предложение по чл. 78а НК;
1.3.3. обвинителен акт;
1.3.4. постановления за прекратяване (без такива по давност);
1.3.5. постановление за прекратяване на ДП по давност;
1.3.6. постановления за изпращане по компетентност;
1.4. съдебна фаза:
1.4.1. протести - въззивни и касационни;
1.4.2. предложения за произнасяне на съда по реда на чл. 306 НПК;
1.4.3. изготвяне на сигнали за възобновяване на наказателни производства и произнасяния по тях;
1.4.4. предявени искове и становища по гражданскосъдебния надзор;
1.4.5. подадени и разгледани предложения по административносъдебния надзор;
1.4.6. подадени и разгледани протести по административносъдебния надзор;
1.5. изпълнение на наказанията:
1.5.1. брой изпратени присъди за изпълнение от прокурора по лица;
1.5.2. постановления/предложения, свързани с изпълнение на наказанията:
а) отлагане изпълнението на наказанието по чл. 415 НПК;
б) условно предсрочно освобождаване по чл. 437, ал. 1, т. 1 НПК;
в) предложения по чл. 306, ал. 1 НПК и чл. 70, ал. 7 НК;
г) отмяна на зачитането на работните дни по чл. 443, т. 1 НПК;
д) замяна на режима за изтърпяването на наказанието "Лишаване от свобода" по чл. 445, т. 1 НПК;
е) прекъсване изпълнението на наказанието по чл. 448 НПК;
ж) замяна на наказанието "Доживотен затвор" по чл. 449 НПК;
з) замяна на наказанието "Пробация" по чл. 451, т. 1 НПК;
и) зачитане на "Задържането под стража" и "Домашния арест" (чл. 417 НПК);
к) инстанционни постановления, свързани с контрол на актове по изпълнение на наказания;
1.6. участия в съдебни заседания по всички видове надзори - по дела:
1.6.1. по наказателносъдебен надзор - всички, вкл. и в ДП:
а) мярка за неотклонение;
б) други;
в) разглеждане - по споразумение;
г) разглеждане - по предложения по чл. 78а НК;
д) разглеждане - по обвинителен акт;
е) по общия ред;
ж) при условията на съкратено съдебно следствие;
з) кумулация, чл. 306 НПК, реабилитация;
1.6.2. по гражданскосъдебен надзор;
1.6.3. по административносъдебен надзор;
1.7. постановления, с които се повдига спор за подследственост/компетентност;
1.8. актове във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела:
1.8.1. искания и предложения за екстрадиция, европейска заповед за арест, трансфер, молби за правна помощ;
1.8.2. постановления за назначаване на защитник, преводач или тълковник;
1.9. внесени предложения в съда по чл. 83б ЗАНН;
1.10. актове за възлагане на финансови проверки и/или ревизии;
1.11. дейност по администриране:
1.11.1. предложения по ЗСВ;
1.11.2. становища по ЗСВ;
1.11.3. произнасяне по дисциплинарни преписки;
1.11.4. организиране и провеждане на работни/обучителни съвещания;
1.11.5. участие в работни/обучителни съвещания, срещи;
1.11.6. заповеди (без такива по кадрови въпроси и за командироване) и указания;
1.11.7. становища;
1.11.8. справки/писма до други звена, институции, граждани;
1.11.9. изготвени вътрешни организационни актове (правилници, правила);
1.11.10. контролна дейност на административния ръководител спрямо прокурорите в прокуратурата и региона;
1.12. дейности по участие в постоянни атестационни комисии;
2. по срочността:
2.1. срочност за извършване на проверки - в 3-месечен срок и над 3 месеца;
2.2. срок за решаване на преписките - решени в едномесечен срок и решени в срок над 1 месец;
2.3. продължителност на разследването в досъдебната фаза на приключилите и решени досъдебни производства:
- в двумесечен срок;
- приключили досъдебни производства в рамките на удължен срок - до 6 месеца, до 1 година, до 2 години, над 2 години;
- дела без разрешение за удължаване на срока;
2.4. продължителност на разследването в досъдебната фаза на неприключилите наказателни производства (без спрени) - до 1 година, до 2 години, до 3 години, до 5 години, над 5 години;
2.5. срок за решаване на досъдебни производства от прокурора след приключване на разследването - в едномесечен срок, в срок до 2 месеца, в срок над 2 месеца;
2.6. изпълнение на присъди - в 5-дневен срок и в срок над 5 дни.
(2) Съответните статистически форми за отчет на прокуратурата диференцират относимите към атестирането на прокурор основни статистически данни по ал. 1 според спецификата на дейност на отделните органи и нива на прокуратурите, специализация на атестираните, видовете възложени и приключени преписки и дела, видовете постановени актове.
(3) Статистическите данни се анализират с оглед специализацията на дейността на атестираните по материя, видовете възложени и приключени преписки и дела, тяхната правна сложност и фактическа тежест, видовете постановени актове, като се отчита моментът на разпределяне на преписката или делото на атестирания, както и причините за забавите в срочността.
Чл. 41. (1) Количественото оценяване на работата на следовател се извършва чрез съпоставяне и анализ на следните основни статически данни:
1. общ брой досъдебни производства през периода на атестиране, в т.ч. възложени и неприключени от предходен период, включващи:
1.1. приключени дела: с мнения за предаване на съд, с мнения за прекратяване или спиране на наказателното производство;
1.2. брой следствени поръчки: възложени от прокурор, възложени от други следствени служби, международни следствени поръчки;
1.3. брой проведени и приключени разследвания по дела на специален надзор;
1.4. действия по разследването, завишаващи фактическата сложност: предложения за изготвяне на молба за правна помощ, използване и анализ на специални разузнавателни средства, следствен експеримент;
1.5. дела на производство в периода на атестиране:
а) следствени действия и актове по дела на производство (брой): изготвяне на постановление за привличане в качеството на обвиняем и предявяване на обвинение; назначаване на служебен защитник; мярка за неотклонение; разпит на обвиняем; разпит на свидетел; разпит пред съдия; разпит на свидетел с тайна самоличност; разпит на служител под прикритие като свидетел; разпит на малолетен и непълнолетен свидетел; разпит по видеоконференция; очна ставка; назначаване на експертиза; вземане на образци за сравнително изследване; оглед; освидетелстване; оглед на труп; ексхумация; претърсване и изземване; обиск; задържане и изземване на коренспонденция; разпознаване на лица и предмети; разпознаване на лице по снимки; следствен експеримент; назначаване на особен представител; назнаване на преводач, на технически помощник и др.; действия, извършвани с участието на преводач; оглед на веществени доказателства; изпълнение на разпореждане с веществени доказателства; доброволно предаване; криминалистически справки; призоваване, принудително довеждане или обявяване за издирване; искания за предоставяне на сведения и документи на основание чл. 159 НПК; постановления на основание чл. 218 или по чл. 108 НПК; доклади на основание чл. 203 и 226 НПК; искане по реда на чл. 250в от Закона за електронните съобщения; предявяване на материалите от разследването; мнение на основание чл. 235 НПК;
б) искания и предложения (брой): искане по ДОПК; за одобряване на извършени неотложни действия от следовател; за разкриване на банкова тайна; за задържане и изземване на кореспонденция по чл. 165, ал. 2 НПК; за прилагане на мерки за процесуална принуда - чл. 68, 69 и 70 НПК; за използване на специални разузнавателни средства; предложение до главния прокурор на основание чл. 62, ал. 10 ЗКИ; за вземане на мерки за обезпечаване на конфискация и отнемане на вещи в полза на държавата; за разпореждане с веществени доказателства; за удължаване на срока за разследване; за частично прекратяване, разделяне, обединяване на дела; за изготвяне на молба за правна помощ; за изпращане по компетентност; за възобновяване; уведомяване за образувано ДП с първото действие по разследването - чл. 212, ал. 2 НПК, предложения за изготвяне на Европейска заповед за арест или екстрадиране;
1.6. следствени поръчки в периода на атестиране:
а) следствени действия и актове по възложени следствени поръчки (брой): назначаване на служебен защитник; разпит на свидетел; разпит пред съдия; разпит на свидетел с тайна самоличност; разпит на служител под прикритие като свидетел; разпит на малолетен и непълнолетен свидетел; разпит по видеоконференция; очна ставка; назначаване на експертиза; вземане на образци за сравнително изследване; оглед; освидетелстване; оглед на труп; ексхумация; претърсване и изземване; обиск; задържане и изземване на коренспонденция; разпознаване на лица и предмети; разпознаване на лице по снимки; следствен експеримент; назначаване на особен представител; назначаване на преводач, на технически помощник и др.; действия, извършвани с участието на преводач и тълковник; призоваване, принудително довеждане; оглед на веществени доказателства; изпълнение на разпореждане с веществени доказателства; доброволно предаване; криминалистически справки; искания за предоставяне на сведения и документи на основание чл. 159 НПК; постановления на основание чл. 218 или по чл. 108 НПК; искане по реда на чл. 250в от Закона за електронните съобщения; справка за изпълнена следствена поръчка;
б) следствени действия с участие на компетентни органи на други държави, допуснати по молби за правна помощ (брой): назначаване на служебен защитник; разпит на свидетел; разпит пред съдия; разпит на свидетел с тайна самоличност; разпит на служител под прикритие като свидетел; разпит на малолетен и непълнолетен свидетел; разпит по видеоконференция; очна ставка; назначаване на експертиза; вземане на образци за сравнително изследване; оглед; освидетелстване; оглед на труп; ексхумация; претърсване и изземване; обиск; задържане и изземване на коренспонденция; разпознаване на лица и предмети; разпознаване на лице по снимки; следствен експеримент; назначаване на особен представител; назначаване на преводач, на технически помощник и др.; действия извършвани с участието на преводач и тълковник; призоваване, принудително довеждане; оглед на веществени доказателства; изпълнение на разпореждане с веществени доказателства; доброволно предаване; криминалистически справки; искания за предоставяне на сведения и документи на основание чл. 159 НПК; искания за задържане и изземване на кореспонденция по чл. 165, ал. 2 НПК; постановления на основание чл. 218 или по чл. 108 НПК; искане по реда на чл. 250в от Закона за електронните съобщения; справка за изпълнена или неизпълнена следствена поръчка; следствени действия с участие на компетентни органи на други държави, допуснати по молби за правна помощ; назначаване на служебен защитник; разпит на обвиняем; разпит на свидетел; разпит пред съдия; разпит на свидетел с тайна самоличност; разпит на служител под прикритие като свидетел; разпит на малолетен и непълнолетен свидетел; разпит по видеоконференция; очна ставка; назначаване на експертиза; вземане на образци за сравнително изследване; оглед; освидетелстване; оглед на труп; ексхумация; претърсване и изземване; обиск; задържане и изземване на коренспонденция; разпознаване на лица и предмети; разпознаване на лице по снимки; следствен експеримент; назначаване на особен представител; назначване на преводач, на технически помощник и др.; призоваване, принудително довеждане; оглед на веществени доказателства; изпълнение на разпореждане с веществени доказателства; доброволно предаване; криминалистически справки; искания за предоставяне на сведения и документи на основание чл. 159 НПК; постановления на основание чл. 218 НПК; искане по реда на чл. 250в от Закона за електронните съобщения; справка за изпълнена следствена поръчка; искания до съда; предложения до прокурора: за одобряване на извършени неотложни действия от следовател за разкриване на банкова тайна; за използване на специални разузнавателни средства; предложение до главния прокурор на основание чл. 62, ал. 10 ЗКИ; за вземане на мерки за обезпечаване на конфискация и отнемане на вещи в полза на държавата; за разпореждане с веществени доказателства; за удължаване на срока за разследване;
2. спазване на сроковете:
2.1. продължителност на разследването на приключените дела в досъдебната фаза на наказателните производства:
а) в двумесечен срок;
б) приключили досъдебни производства в рамките на удължен срок след поискване от прокурор - приключени над 2 месеца; приключени над 6 месеца; приключени над 1 година с повдигнато обвинение за умишлено престъпление; приключени над 2 години с повдигнато обвинение за тежко умишлено престъпление;
в) дела без искано разрешение за продължаване на срока;
2.2. продължителност на разследването на неприключени дела, останали на производство в края на периода на атестиране:
а) до 2 месеца;
б) над 2 месеца;
в) над 4 месеца;
г) над 6 месеца.
(2) Съответните статистически форми за отчет на Националната следствена служба диференцират относимите към атестирането на следовател основни статистически данни по ал. 1 според спецификата на дейността на окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, вкл. следствения отдел в Софийската градска прокуратура, специализацията на атестираните, видовете възложени и приключени дела и постановени актове.
(3) Статистическите данни се анализират с оглед специализацията на дейността на атестирания, видовете възложени и приключени дела, тяхната правна сложност и фактическа тежест, видовете извършени следствени действия и постановени актове, като се отчита моментът на разпределяне на делото на атестирания, както и причините за неприключването на делата в срок, ако такива са налице.

Раздел II.
Качествено оценяване на работата на прокурор и следовател

Чл. 42. (1) Качественото оценяване на работата на прокурорите се извършва на базата на комплексен анализ, сравняване и обобщаване на резултатите от проверените прокурорски актове по реда на инстанционния, служебния и съдебния контрол, статистически данни за вида и броя на останалите актове, наблюдаваните и решени от атестирания преписки и дела чрез съпоставяне, сравняване и анализ на данни, като:
1. относителен дял на отменените по реда на инстанционния, служебния и съдебния контрол актове спрямо обжалваните (проверените), необжалваните и постановените по същество прокурорски актове по преписки и наказателни производства и причините за това;
2. относителен дял на върнатите с влязъл в сила съдебен акт прокурорски актове за отстраняване на процесуални нарушения спрямо внесените прокурорски актове и основанията за това;
3. относителен дял на оправдателните присъди и/или осъдителните решения спрямо внесени обвинителни актове и/или предложения по чл. 78а НК и основанията за това;
4. брой постановени съдебни актове по чл. 369, ал. 2 и 4 НПК спрямо общо наблюдаваните производства и основанията за това;
5. брой окончателни съдебни актове за прекратяване на наказателно производство по реда на чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК спрямо внесените обвинителни актове и основанията за това;
6. относителен дял на уважените, неуважените и неразгледани протести от общо подадените и основанията за това,
като се отчита правна сложност и фактическа тежест на преписките и делата и натовареността на атестирания.
(2) Съответните статистически форми за отчет на прокуратурата диференцират относимите към атестирането на прокурор основни статистически данни по ал. 1 според спецификата на дейност на отделните нива прокуратури, специализацията на атестираните, видовете преписки и дела и постановените по тях актове.
Чл. 43. (1) Качественото оценяване на следователите се извършва чрез съпоставяне, сравняване и анализ на резултатите от прокурорските актове и на данни, като:
1. съпоставимост между актовете на следователя и прокурора:
а) брой мнения за предаване на съд и съответен брой обвинителни актове;
б) брой мнения за прекратяване и съответен брой постановления за прекратяване;
в) брой мнения за спиране и съответен брой постановления за спиране;
2. брой на делата, върнати за допълнително разследване.
(2) Съответните статистически форми за отчет на Националната следствена служба диференцират относимите към атестирането на следовател основни статистически данни по ал. 1 според спецификата на дейността на окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, вкл. следствените отдели в Софийската градска прокуратура и в Специализираната прокуратура, специализацията на атестираните, видовете възложени и приключени дела и постановени актове.

Раздел III.
Оценяване на прокурор или следовател чрез непосредствено наблюдение и лични впечатления

Чл. 44. (1) Непосредствено наблюдение се извършва чрез цялостна проверка относно образуването, движението, приключването и качеството на постановените актове по конкретни преписки и конкретни дела, определени по следния начин:
1. посочени от атестирания - най-малко 5 бр. преписки и 5 бр. дела;
2. на случаен принцип - най-малко 5 бр. преписки и 5 бр. дела;
3. служебно изискани от атестационната комисия - най-малко 10 бр. преписки и 10 бр. дела.
При непосредственото наблюдение се отчитат спецификата и броят на преписките и делата, по които е работил атестираният.
(2) Атестиращите органи могат да формират и непосредствени впечатления от работата на атестираните, като посещават съдебни заседания с тяхно участие (ако в периода на проверката такива се провеждат), като събеседват с атестирания по въпроси, свързани с личната му мотивираност и със самооценката му за професионалното развитие, с оглед на която да се направи извод за необходимостта и насоките за допълнително развитие на професионалните умения и компетентности.
(3) Атестиращите могат да събеседват и със съдии или разследващи органи по въпроси, свързани с предмета на атестирането.

Раздел IV.
Оценяване чрез анализ на достоверна писмена информация за дейността

Чл. 45. (1) Дейността на прокурор или следовател се оценява и посредством анализ на фактите, установени в рамките на всякаква относима към атестирането достоверна писмена информация.
(2) Достоверна писмена информация представляват:
1. кадрова справка за магистрата;
2. ежегодни обобщени и мотивирани писмени становища от съответния административен ръководител за професионалното развитие на атестирания на база изготвена част ІІІ от Единния формуляр за атестиране за всяка година, както и по отношение на изпълнение на индивидуалния план за професионално развитие, ако такъв е разработен;
3. справка от УИС за индивидуалната натовареност на прокурора;
4. справка от УИС за натовареността на органа, в който работи атестираният, и за средната натовареност на прокурор в него;
5. справка от УИС за извършените от следователя действия;
6. извлечение на данни от регистъра за срочността на разследването - от сайт на ПРБ - относно продължителността на разследването по неприключили ДП, на извършване на неприключили предварителни проверки и нерешени от прокурора;
7. данни от годишни анализи на ПРБ относно процент върнати дела и оправдателни присъди в органите по нива (районни и окръжни прокуратури);
8. годишни доклади за дейността на съответния орган на съдебната власт;
9. актове за извършвана ревизионна дейност в органа, в който атестираният работи;
10. актове за извършвани проверки в органа, в който атестираният работи, или на дейността на самия атестиран магистрат - от ИВСС или от ИВКП;
11. резултати от проверки на ИВСС по раздел Іб от глава 9 на ЗСВ и от допълнителни проверки, извършвани по реда на раздел Іа, чл. 175з от същия закон;
12. информация от Комисия по професионална етика на съответния орган и от Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет;
13. становища от Националния институт на правосъдието;
14. становища на съответните постоянни комисии към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет относно дейността на атестирания в постоянни атестационни комисии;
15. информация за участия в допълнителни професионални обучения за повишаване на квалификацията, в мероприятия, повишаващи авторитета на съдебната власт, и др.;
16. писмени материали, удостоверяващи участието на атестираните в квалификационни курсове на Националния институт на правосъдието извън задължителните по закон.

Раздел V.
Оценяване на административен ръководител и заместник на административен ръководител

Чл. 46. (1) При оценяването на административен ръководител и заместник на административен ръководител се използват всички методи на атестиране съгласно чл. 39 от наредбата.
(2) Оценяването на административен ръководител и заместник на административен ръководител относно пригодността им за ръководна длъжност се извършва въз основа на непосредствени наблюдения и впечатления, събеседване, изразени становища от негови колеги и анализ на достоверна писмена информация за дейността му, както и на всяка друга информация, относима към атестирането.
(3) Непосредственото наблюдение на административен ръководител и заместник на административен ръководител се извършва чрез придобиване на впечатления за взетите от атестирания управленски решения за подобрение на дейността на съответната прокуратура, която ръководят; предприетите организационни промени; действията за подобряване на материалната база и условията на труд на магистратите и служителите; действията по адекватно и справедливо разпределение на работата в съответната прокуратура, упражняването на контролни функции; спазването на финансовата дисциплина, както и за всякакви други обстоятелства от значение за обективната оценка по допълнителните критерии за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител.
(4) При атестирането на административен ръководител и заместник на административен ръководител се вземат предвид и данните за предходния им управленски опит, както и констатациите от извършени финансови проверки на органа, който ръководят.

Глава шеста.
ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Чл. 47. (1) Отчитането на натовареността цели да гарантира справедливост на оценяването с оглед обема на реално положения от атестирания труд.
(2) При оценяването се отчита действителната натовареност на съответния орган на съдебна власт, както и индивидуалната натовареност на атестирания прокурор, следовател, административен ръководител, заместник на административен ръководител и завеждащ отдел.
(3) Натовареността на съответния орган на съдебната власт се съпоставя с натовареността на органите от същия вид и степен, а индивидуалната натовареност на атестирания се сравнява с определената норма за натовареност и с натовареността на другите прокурори или следователи от същия орган на съдебната власт.
(4) Критериите за определяне на индивидуалната натовареност са:
- работни дни в периода на атестиране;
- действително отработени дни;
- обща натовареност в брой актове;
- натовареност в брой актове с тежест единица;
- среднодневна натовареност в брой актове с тежест единица.
(5) При определяне натовареността на административен ръководител, заместник на административен ръководител и завеждащ отдел се включват и показатели, свързани с административно-ръководната дейност на атестирания.
(6) Отчитането на натовареността по ал. 1 - 5 се извършва съгласно Правилата за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, приети от Висшия съдебен съвет.

Глава седма.

Раздел I.
Компетентни органи, период и процедури при атестиране

Чл. 48. (1) Атестирането на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител се провежда по:
1. предложение на заинтересования прокурор или следовател;
2. предложение на съответния административен ръководител съгласно компетентностите по чл. 38, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
(2) Предложения за предварително атестиране по чл. 196, т. 1 ЗСВ се прави пред Комисията по атестирането и конкурсите не по-късно от 3 месеца преди изтичане на тригодишния срок считано от датата на встъпване в длъжност, а за младшите прокурори и следователи - не по-късно от 3 месеца преди встъпването им в длъжност "прокурор" или "следовател".
(3) Предложението за атестиране за придобиване статут на несменяемост се прави пред Комисията по атестирането и конкурсите към прокурорската колегия не по-късно от 3 месеца преди изтичане на 5-годишния срок от датата на встъпване в длъжност.
(4) Всеки последващ атестационен период започва след приключване на статистическия период от предходното атестиране независимо от датата на решението на Висшия съдебен съвет или на прокурорската колегия, с което е приета комплексната оценка от предходното атестиране.
(5) Комисията по атестирането и конкурсите започва периодичното атестиране не по-късно от шест месеца преди изтичане на петгодишния срок от периода за придобиване статут на несменяемост или от предходното периодично атестиране.
(6) В случаите, в които атестираният е отсъствал от работа поради ползване на платен/неплатен отпуск, служебен отпуск, отпуск поради временна нетрудоспособност, отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, друг законоустановен отпуск, атестирането се провежда за период, през който атестираният е работил реално, но не по-малко от 2 години.
(7) Когато в срока на атестиране магистратът е бил командирован в международни институции, се вземат предвид данни и/или становище от органа или международната институция, в която е работил за времето на командироване.
(8) В периода на атестиране се включва и времето, прослужено като постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието. В тези случаи оценката за резултатите от работата като преподавател се дава от управителния съвет.
(9) Когато атестираният е бил изборен член на Висшия съдебен съвет, главен инспектор или инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, получава оценка за дейността си в тези органи при реда и условията на чл. 28, ал. 2 или чл. 50, ал. 2 ЗСВ, която става част от атестацията му като магистрат.
(10) Комисията по атестирането и конкурсите спира процедурата по атестиране при образувано наказателно производство или временно отстраняване от длъжност на атестирания с решение на прокурорската колегия.

Раздел II.
Правомощия на Комисията по атестирането и конкурсите

Чл. 49. (1) Комисията по атестирането и конкурсите към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извършва:
1. предварително атестиране на младши прокурори и младши следователи;
2. атестиране при придобиване на статут на несменяемост на прокурор или следовател;
3. периодично атестиране на прокурор в апелативна прокуратура, следовател в окръжен следствен отдел, административните ръководители и техните заместници извън тези във Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба;
4. извънредно атестиране:
а) когато прокурор или следовател участва в конкурс за повишаване или преместване в длъжност на съдия във Върховния касационен съд, съдия във Върховния административен съд, прокурор във Върховната касационна прокуратура, прокурор във Върховната административна прокуратура и следовател в Националната следствена служба;
б) прокурор или следовател участва в избор за административен ръководител на апелативен съд, апелативна прокуратура, председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд, главен прокурор и директор на Националната следствена служба;
в) по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет след извършена проверка и направени отрицателни констатации за работата на проверявания прокурор или следовател;
г) след навършване на 8-годишен стаж на следователите по чл. 163, т. 3 от Закона за съдебната власт; само получилите положителна комплексна оценка "много добра" следователи получават пълния размер на възнаграждението за следовател в окръжен следствен отдел.
(2) В случаите по ал. 1 по предложение на председателя на Комисията по атестирането и конкурси комисията с решение може да възложи проверка на дейността на атестирания на един или повече измежду членовете ? при спазване принципа на случайния подбор.
(3) Член на Комисията по атестирането и конкурсите няма право да участва при атестирането и вземането на решения, свързани с атестирането, които се отнасят:
1. лично до него, негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен включително;
2. лице, по отношение на което поради други обстоятелства може да се предполага, че е предубедено или заинтересовано от вземането на определено решение.
(4) При направен самоотвод при наличие на обстоятелствата по ал. 3 се произнася Комисията по атестирането и конкурсите.

Раздел III.
Брой, състав и правомощия на постоянните атестационни комисии към апелативните прокуратури

Чл. 50. (1) Към апелативните прокуратури се създават постоянни атестационни комисии, които са помощни органи на Комисията по атестирането и конкурсите към прокурорската колегия.
(2) Постоянните атестационни комисии подпомагат Комисията по атестирането и конкурсите и участват при: атестирането на прокурорите в районна прокуратура, прокурорите в окръжна прокуратура и военните следователи от апелативния район.
(3) В случаите по ал. 2 Комисията по атестирането и конкурсите възлага на съответната постоянна атестационна комисия проверка на дейността на атестирания за съответен период съобразно критериите и показателите за атестиране, регламентирани в Закона за съдебната власт и настоящата наредба.
(4) Атестирането на командировани прокурори се извършва от постоянна атестационна комисия, сформирана към съответната апелативна прокуратура, в чийто район е назначен магистратът. Атестационната комисия изисква от органа, където е командирован атестираният магистрат, документи, статистическа информация и попълнена част III от Единния формуляр за атестиране за периода на командироването.
Чл. 51. (1) Постоянните атестационни комисии при апелативните прокуратури се състоят от 3-ма редовни членове и 2-ма резервни.
(2) За член на постоянните атестационни комисии може да бъде избиран прокурор с високи професионални и нравствени качества, с придобит статут на несменяемост, с положителна комплексна оценка "много добра" от последното периодично атестиране, на когото през последните 5 години не е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 от Закона за съдебната власт с влязло в сила решение. В състава на постоянната атестационна комисия не може да участва административен ръководител.
(3) Членовете на постоянните атестационни комисии се избират от събранието на прокурорите в съответната апелативна прокуратура и събранията на прокурорите в окръжните прокуратури в същия апелативен район измежду прокурорите в съответната апелативна прокуратура.
(4) Мандатът на членовете на постоянните атестационни комисии е две години. Те не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата. Събранията за избор на членове на постоянни атестационни комисии по ал. 3 се провеждат не по-късно от 2 месеца преди изтичане на мандата.
(5) Мандатът на член на постоянна атестационна комисия се прекратява предсрочно при:
1. напускане на съответния орган на съдебна власт;
2. налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 от Закона за съдебната власт с влязло в сила решение;
3. назначаване на длъжност "административен ръководител".
(6) При предсрочно прекратяване на мандат, както и при невъзможност за изпълнение функциите на член на постоянна атестационна комисия, се провежда общо събрание за избор на нов член на съответната постоянна атестационна комисия при условията и по реда на ал. 3. Мандатът на новоизбрания член е със срок до приключване на мандата на постоянната атестационна комисия.
(7) За периода като член на постоянна атестационна комисия участващият прокурор работи при намалена натовареност, но не по-малко от 50 %, като участието в постоянна атестационна комисия се отчита и при атестирането му. Натовареността на членовете на постоянната атестационна комисия се определя със заповед на съответния апелативен прокурор съобразно броя на предстоящите за извършване атестации на прокурори от съответните районни и окръжни прокуратури в рамките на мандата им.
Чл. 52. (1) Всяка постоянна атестационна комисия избира измежду своите членове председател.
(2) Отвод или самоотвод на член на постоянната атестационна комисия може да се прави от атестирания прокурор или от член на постоянната атестационна комисия в 3-дневен срок от уведомлението за откриване на процедура по атестиране при наличие на обстоятелствата по чл. 49, ал. 3 от настоящата наредба.
(3) По отвода/самоотвода се произнася административният ръководител. При уважен отвод/самоотвод на мястото на отвелия се член на постоянната атестационна комисия за конкретното атестиране встъпва резервен член.
Чл. 53. (1) Постоянната атестационна комисия извършва проверка на дейността на атестирания съобразно критериите и показателите, регламентирани в Закона за съдебната власт и настоящата наредба, констатира, анализира данните, изготвя Единния формуляр за атестиране и прави предложение до Комисията по атестирането и конкурсите за комплексна оценка.
(2) Проверката се извършва в срок до 3 месеца от получаване на уведомлението за откриване на процедура за атестиране от Комисията по атестирането и конкурсите.

Раздел IV.
Проверка на дейността на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител

Чл. 54. (1) При провеждане на атестирането Комисията по атестирането и конкурсите и постоянните атестационни комисии имат достъп до цялата информация относно атестирания, извършват проверка на деловодните книги, протоколите за извършените процесуални действия, както и на постановените актове в периода на атестирането. Те могат да изслушат атестирания и да събират друга допълнителна информация по критериите за атестиране.
(2) Съответните административни ръководители предоставят незабавно на компетентните атестиращи органи необходимата информация за дейността на атестирания, а именно:
1. кадрова справка, ежегодни обобщени и мотивирани писмени становища от съответния административен ръководител на база изготвена част ІІІ от Единния формуляр за атестиране за всяка година, както и по отношение на изпълнение на индивидуалния план за професионално развитие, ако такъв е разработен, с които атестираният се запознава;
2. информация, относима по част ІІІ от Единния формуляр за атестиране; когато през периода на атестирането магистратът е работил в различни органи на съдебната власт, се съставя консолидирана част ІІІ, изготвена от органа, където е назначен атестираният, и която се предоставя на магистрата за запознаване;
3. справка от УИС за индивидуалната натовареност на атестирания;
4. справка от УИС за натовареността на органа, в който работи атестираният, и за средната натовареност на прокурор в него;
5. на принципа на случайния подбор 5 бр. ксерокопия на постановление за отказ, за образуване, за прекратяване, обвинителен акт;
6. при наличие на преписки, решени извън законоустановения срок - справка;
7. копия на всички отменени актове по преписки и досъдебни производства (хронологично отмененият акт, отменителният акт и последващите актове за решаване на преписката/досъдебното производство; ако не е постановен последващ акт по същество, с посочване на причината за това - неприключване на проверката/разследването);
8. копия на всички върнати досъдебни производства на прокурора (прокурорският акт, актът на съда за връщане, последващият акт и актът за окончателно решаване на досъдебното производство (ако е различен от последващия акт);
9. копия на всички влезли в сила оправдателни присъди ведно с мотивите към тях;
10. на принципа на случайния подбор 5 бр. копия на протоколи от участия в съдебни заседания по различни НОХД, съдържащи пледоарии на прокурора;
11. ксерокопие на констатации или справка за извършени планови проверки на Инспектората към ВСС за съответния орган на съдебна власт, както и проверки, извършени по сигнали и касаещи атестирания магистрат;
12. копие или справка на заповеди за поощрения и наказания;
13. становище на Комисията по професионална етика към съответния орган, а когато атестираният е работил в различни органи на съдебна власт за повече от 6 месеца - становища от всеки един орган;
14. за административен ръководител и заместник на административен ръководител - справка за броя изготвени преписки от административно-организационен характер за периода на атестиране (заповеди, анализи, доклади, становища, предложения по ЗСВ, финансово-счетоводни документи и др.) или извлечение от УИС относно административната му дейност и натовареността, както и ксерокопие или справка на доклади от извършени ревизии от горестоящата прокуратура;
15. за младшите прокурори и младшите следователи, както и за първоначално назначените - оценка на административния ръководител относно правната подготовка, професионалната компетентност и възможности на атестирания, както и становище на определения наставник или копие от докладите за оценка, изготвени съгласно Правилата за дейността на прокурорите - наставници.
(3) Достоверността на представената на компетентните атестиращи органи информация за дейността на атестирания, в т.ч. и данните от УИС, се гарантират от ръководителя на органа, откъдето е предоставена (и се прилага към атестацията), а по отношение на информацията за поведението на атестирания - от членовете на съответната комисия за професионална етика.
(4) След изготвяне на част ІІІ от Единния формуляр за атестиране същата се предоставя за запознаване на атестирания, който може в 3-дневен срок да изрази становище, както и да посочи допълнителни данни, в т.ч. за дейности извън преките прокурорски задължения.
Чл. 55. (1) Постоянната атестационна комисия изготвя обобщен доклад за резултатите от проверката и предложение за комплексна оценка.
(2) Докладът се изготвя в 14-дневен срок от приключването на проверката.
(3) Съдържанието на доклада включва анализ на установените чрез методите на атестиране обективни данни, факти и обстоятелства за дейността на атестирания, придобити при прилагане на методите за атестиране, както и анализ за изпълнение на препоръките от предходното атестиране. След комплексна преценка на данните и констатациите по показателите за атестиране атестационната комисия мотивира подробно поставените конкретни оценки по всеки отделен критерий, излага изводи и препоръки и формулира предложението си за комплексна оценка.
(4) След изготвяне на обобщения доклад атестационната комисия го предоставя на атестирания за запознаване.
(5) Атестираният може да изрази становище или да направи възражение пред атестационната комисия в 3-дневен срок.
(6) Когато атестационната комисия не уважи възражението по ал. 5, изготвя становище по него. Възражението и становището заедно с Единния формуляр за атестиране и материалите към него се изпращат на Комисията по атестирането и конкурсите.
(7) След запознаване с доклада на атестационната комисия Комисията по атестирането и конкурсите може да върне преписката на атестационната комисия за отстраняване на непълноти само когато Комисията по атестирането и конкурсите не може сама да ги отстрани, или да изслуша атестирания, както и по свой почин да събира всякаква допълнителна информация по показателите за атестиране.

Глава осма.
МЕХАНИЗЪМ НА ОЦЕНЯВАНЕ

Раздел I.
Етапи на оценяване

Чл. 56. Оценяването на квалификацията, достиженията и професионалната компетентност на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител за периода на атестирането включва четири етапа:
1. излагане на словесни констатации, коментари и изводи относно показателите по всеки от критериите за атестиране на основа на установените факти и обстоятелства за дейността на атестирания;
2. поставяне на цифрова оценка по всеки отделен критерий за атестиране на основа на констатациите, коментарите и изводите относно показателите по съответния критерий;
3. определяне на балообразуваща оценка (бал) по всеки критерий, представляваща произведението от поставената цифрова оценка за критерия и относимия към него коефициент за тежест на съответния критерий по чл. 59 - 62;
4. формиране на комплексна словесна оценка от атестирането, представляваща словесен израз на оценката от цифрова стойност на частното, получено при деление на сбора от баловите оценки по т. 3 със сбора от коефициентите за тежест на критериите, посочени в чл. 63, ал. 2, т. 1 - 3.

Цифрова оценка на критериите за атестиране

Чл. 57. (1) Оценката по отделните критерии представлява цифров израз на обобщените констатации, коментари и изводи относно изпълнението на съответните към всеки критерий показатели.
(2) Конкретните положителни или отрицателни констатации, коментари и изводи по показателите за атестиране обуславят съответно увеличаване или намаляване на оценката.
(3) Общите, специфичните и допълнителните критерии за атестиране се оценяват по петобална скала за оценяване в цяло число. Степените на оценките във възходящ ред са:
1. слаба - 2;
2. задоволителна - 3;
3. добра - 4;
4. много добра - 5.

Балообразуваща оценка

Чл. 58. Балообразуващата оценка по отделните критерии представлява числов израз на произведението от цифровата оценка за всеки критерий и съответния коефициент за тежест на критерия.
Чл. 59. Коефициентите по общите критерии за атестиране на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител са:
1. правни познания и умения за прилагането им - 1,75;
2. умение за анализ на правнорелевантните факти - 1,75;
3. умение за оптимална организация на работата - 1;
4. експедитивност и дисциплинираност - 0,5;
5. спазване на правилата за етично поведение - 0,5.
Чл. 60. Коефициентите по специфичните критерии за атестиране на прокурор са:
1. умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното и съдебното производство - 0,75;
2. изпълнение на писмените указания и разпореждания на по-горестоящия прокурор - 0,5;
3. способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите - 0,5;
4. брой необжалвани прокурорски актове, включително постановленията за прекратяване и спиране на наказателното производство, брой окончателни съдебни актове, постановени по внесени от атестирания прокурор актове, както и окончателните съдебни актове за връщане на делата за отстраняване на процесуални нарушения, и причините за това, брой на уважените протести, потвърдените, изменените и отменените прокурорски актове при инстанционния и служебния контрол - 1,75.
Чл. 61. Коефициентите по специфичните критерии за атестиране на следовател са:
1. умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното производство - 0,5;
2. изпълнение на писмените указания и разпореждания на прокурора - 0,5;
3. съответствието на актовете на прокурора с мнението на следователя след окончателното приключване на разследването и върнатите дела за допълнително разследване - 1,5.
Чл. 62. (1) Коефициентите по допълнителните критерии за атестиране на административен ръководител и заместник на административен ръководител са:
1. способност за работа в екип и разпределение на задачи в него - 1,5;
2. способност за вземане на правилни управленски решения - 1,5;
3. поведение, което издига авторитета на съдебната власт - 0,5;
4. умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица - 0,5;
5. професионална компетентност - 1.

Комплексна оценка

Чл. 63. (1) Комплексната оценка от атестирането представлява словесно обобщение на квалификацията, достиженията и професионалната компетентност на съответния магистрат, административен ръководител или заместник на административен ръководител.
(2) Комплексната оценка от атестирането, представлява словесно изражение на цифровата стойност по чл. 56, т. 4, получена в резултат от сбора на балообразуващите оценки по всеки от отделните критерии за атестиране, разделен на сбора от коефициентите за тежест, приложими за вида атестиране, както следва:
1. при атестиране на прокурори - 9;
2. при атестиране на следователи - 8;
3. при атестиране на административни ръководители и заместници на административни ръководители - 14.
(3) Съобразно образуваната по ал. 1 цифрова оценка се формира словесна комплексна оценка.
Чл. 64. (1) При получена цифрова оценка по чл. 56, т. 4 до 3,00 включително, с констатации за "неприемливо изпълнение на работата" от атестирания, се изготвя "Отрицателна" комплексна оценка.
(2) При получена цифрова оценка по чл. 56, т. 4 от 3,01 до 3,49 включително, с констатации за "задоволително изпълнение на работата" от атестирания, се изготвя "Задоволителна" комплексна оценка.
(3) При получена цифрова оценка по чл. 56, т. 4 от 3,50 до 4,49 включително, с констатации за "съответно на длъжността изпълнение на работата" от атестирания, се изготвя "Добра" комплексна оценка.
(4) При получена цифрова оценка по чл. 56, т. 4 от 4,50 до 5,00 включително, с констатации за "много добро изпълнение на работата" от атестирания, се изготвя комплексна оценка "Много добра".
Чл. 65. (1) "Неприемливо изпълнение на работата" означава, че атестираният системно изпълнява работата си значително под нивото на изискванията за длъжността и не притежава квалификация, достижения и професионална компетентност за съответната длъжност по чл. 163 от Закона за съдебната власт или съответната ръководна или административна длъжност.
(2) "Задоволително изпълнение на работата" означава, че атестираният не отговаря напълно на изискванията за длъжността и притежава недостатъчна квалификация, достижения и професионална компетентност за съответната длъжност по чл. 163 от Закона за съдебната власт или съответната ръководна или административна длъжност, като е необходимо подобрение на дейността му.
(3) "Съответно на длъжността изпълнение на работата" означава, че атестираният в цялост ефективно и добросъвестно изпълнява работата си на нивото на изискванията за длъжността, без да ги надхвърля, и притежава необходимата квалификация, достижения и професионална компетентност за съответната длъжност по чл. 163 от Закона за съдебната власт или съответната ръководна или административна длъжност.
(4) "Много добро изпълнение на работата" означава, че атестираният системно изпълнява работата си много ефективно и добросъвестно на ниво, съществено надхвърлящо изискванията за длъжността, и притежава много добра квалификация, достижения и професионална компетентност за съответната длъжност по чл. 163 от Закона за съдебната власт или съответната ръководна или административна длъжност.

Раздел II.
Приключване на атестацията - изготвяне и приемане на комплексна оценка

Чл. 66. (1) Комисията по атестирането и конкурсите изготвя комплексна оценка, която може да бъде положителна и отрицателна.
(2) Степените на положителната комплексна оценка са:
1. задоволителна;
2. добра;
3. много добра.
(3) Комплексната оценка се мотивира, като се дават и препоръки към атестирания.
(4) По инициатива на атестирания прокурор или следовател, ако в рамките на атестационната процедура служебно се установят специфични нужди или необходимост от допълнително развитие на професионални умения, Комисията по атестирането и конкурсите развива и прилага с участието на съответния прокурор или следовател индивидуални планове за професионалното му развитие, чието изпълнение се подпомага от Националния институт на правосъдието.
Чл. 67. (1) Комисията по атестирането и конкурсите предоставя комплексната оценка на атестирания, който в 7-дневен срок може да направи писмено възражение до прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
(2) При постъпило възражение прокурорската колегия изслушва атестирания, като при необходимост събира допълнителна информация. Атестираният се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
(3) Когато възражението касае технически грешки, непълноти или грешки в статистическите данни, Комисията по атестирането и конкурсите може сама да коригира Единния формуляр за атестиране на база събрана допълнителна информация по показателите за атестиране и без спазване на реда по ал. 2.
(4) Прокурорската колегия може:
1. да остави възражението без уважение като неоснователно;
2. да уважи възражението.
(5) Когато остави възражението без уважение, с решение приема комплексната оценка, предложена от Комисията по атестирането и конкурсите.
(6) Когато уважи направеното възражение, връща преписката на Комисията по атестирането и конкурсите за изготвяне на нова комплексна оценка.
(7) При изготвена от Комисията по атестирането и конкурсите нова комплексна оценка след уважено възражение по ал. 6 процедурата по ново възразяване и изслушване по чл. 205, ал. 1 и 2 ЗСВ е неприложима. В този случай прокурорската колегия се произнася директно със завършващ атестационното производство акт.
(8) Решението на прокурорската колегия, с което не се уважава възражението, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. Решението на съда е окончателно.
Чл. 68. (1) Комплексната оценка от атестирането заедно с препоръките към атестирания се приема с решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
(2) Когато прокурорската колегия не приеме предложената комплексна оценка, връща предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за изготвяне на нова атестация и/или на нова комплексна оценка.
(3) Решението на прокурорската колегия се обявява на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Раздел III.
Провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост

Чл. 69. (1) Атестирането за придобиване статут на несменяемст се извършва по критериите и показателите, определени в настоящата наредба. При оценяването се използват всички методи на атестиране съгласно чл. 39 от наредбата.
(2) Комисията по атестирането и конкурсите изготвя комплексна оценка в едномесечен срок от постъпване на предложението.
(3) При атестиране за несменяемост се вземат предвид и резултатите от предварителното атестиране на прокурор или следовател.
(4) Комплексната оценка се предоставя на атестирания, който може да направи писмено възражение пред Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок. При постъпило възражение се прилагат разпоредбите на чл. 67 от наредбата.
(5) Комплексната оценка за несменяемост се приема с решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
(6) Решението на прокурорската колегия се обявява на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Глава девета.
ЕДИНЕН ФОРМУЛЯР ЗА АТЕСТИРАНЕ

Чл. 70. Единният формуляр включва:
1. част І - кадрова справка;
2. част ІІ - проверени дела, посетени съдебни заседания, събеседвания, използвана достоверна писмена информация;
3. част III - показатели по общите и специфичните критерии за атестиране на прокурор и следовател;
4. част ІV - цифрови оценки по общите критерии за атестиране на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител;
5. част V - цифрови оценки по специфичните критерии за атестиране на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител;
6. част VІ - цифрови оценки по допълнителните критерии за заемане на ръководна длъжност;
7. част VІІ - обобщен доклад за комплексна оценка;
8. част VIII - предложение за комплексна оценка;
9. част ІХ - окончателно предложение за комплексна оценка.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Атестиращи органи" са Комисията по атестирането и конкурсите към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и постоянните атестационни комисии при апелативните прокуратури.
2. "Атестиран" е: младши прокурор, младши следовател, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
§ 2. Обяснения на използваните съкращения:
ЗСВ - Закон за съдебната власт;
НПК - Наказателно-процесуален кодекс;
ДОПК - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
НК - Наказателен кодекс;
ЗПИПАОИД - Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства;
ЗКИ - Закон за кредитните институции;
ИВСС - Инспекторат към Висшия съдебен съвет;
ИВКП - Инспекторат към Върховната касационна прокуратура;
ОСВ - орган на съдебна власт;
ДП - досъдебно производство.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 209б от Закона за съдебната власт и е приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7 от 23.02.2017 г.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".
§ 5. Заварените до влизането в сила на наредбата атестационни процедури се довършват по реда, по който са започнали.
§ 6. Неразделна част от наредбата е приложението - образец на Единен формуляр за атестиране на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
Приложение