НАРЕДБА № 5 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 12 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

В сила от 27.02.2015 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
(2) Подпомагат се земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за които има издадени и обнародвани в "Държавен вестник" заповеди за обявяването им, в срок не по-късно от 1 януари на годината на кандидатстване за подпомагане.
(3) Министерството на земеделието и храните (МЗХ) предоставя на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), в срок до 1 февруари всяка година географски цифрови данни за границите на защитените зони от Натура 2000 по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Допустими за подпомагане по ал. 2 са земеделски площи, които попадат изцяло в защитена зона от Натура 2000.
(5) Земеделските стопани се подпомагат по наредбата за постигане на следната цел: осигуряване на опазването, поддържането и/или възстановяването на благоприятното състояние на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.Чл. 2. (1) Подпомагането по тази наредба се предоставя под формата на годишно плащане на хектар при спазване на изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
3. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).
(2) Подпомагането се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 3. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), регистрирани са в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и стопанисват земеделска площ по смисъла на чл. 1, ал. 4.
(2) Лицата по ал. 1 стопанисват земеделска площ, включително ливади и пасища от горски територии, с минимален размер на ползваната площ за подпомагане по мярката - 0,3 ха, при минимален размер на всеки парцел 0,1 ха.
(3) Допустими за подпомагане по тази наредба лица ползват заявените от тях площи на правно основание по чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(4) Земеделските парцели, които се подпомагат по тази наредба, се идентифицират в ИСАК по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
Чл. 4. Всеки кандидат за подпомагане е длъжен да спазва:
1. забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000, както за заявените за подпомагане по мярка 12 парцели, така и за всички останали парцели в стопанството му, които попадат в обхвата на защитените зони;
2. режимите, разписани в плана за управление на защитената зона от Натура 2000 след утвърждаването му по реда на наредбата по чл. 28, ал. 1 ЗБР;
3. условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.
Чл. 5. (1) Земеделските стопани не могат да заявяват парцели по направление "Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи" от мярка 10 "Агроекология и климат" в обхвата на защитени зони в Натура 2000, за които са издадени заповеди за обявяването им по реда на ЗБР.
(2) Земеделските стопани не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 11 "Биологично земеделие" постоянно затревени площи и мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014 - 2020 г., с изключение на зони в Натура 2000, за които в заповедта за обявяването им няма забрана за използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
(3) При изчисляване на подпомагането по реда на тази наредба се приспада сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките, посочени в чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(4) Лицата по чл. 3 не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и плащания по Рамковата директива за водите" и мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013, с изключение на площи по направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите".

Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ЗАБРАНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОМПЕНСИРАНЕ

Чл. 6. Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима за подпомагане площ, като 75 на сто от помощта се осигурява от Европейския съюз и 25 на сто - от бюджета на Република България.
Чл. 7. (1) Финансовата помощ се предоставя за спазване на забраните за земеделска дейност, включени в издадените от министъра на околната среда и водите заповеди за обявяване на съответната защитена зона, както следва:
1. забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета), при ползването на земеделски земи като такива;
2. забрана за косене на ливадите:
а) до 1 юли;
б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли;
в) от периферията към центъра, преди 15 юни;
3. забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
4. забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
(2) Забраните по ал. 1 се групират в следните групи:
1. А - забрани, важащи за постоянни пасища по ал. 1, т. 1, 2 и 4;
2. B - забрани, важащи за обработваеми земи по ал. 1, т. 1 и 3;
3. C - забрани, важащи за трайни насаждения по ал. 1, т. 1 и 3.
(3) В заявлението за подпомагане на площ лицата по чл. 2 декларират, че ще спазват наложените забрани, разписани в заповедта за обявяване на защитената зона от Натура 2000, както и режимите, разписани в плана за управление, в която попадат стопанисваните от тях земеделски парцели.
(4) Размерът и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000, са посочени в приложение № 1.
(5) Забраните важат за целия заявен за подпомагане земеделски парцел, а не само за частта от него, попадаща в съответната защитена зона от Натура 2000.

Глава четвърта.
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 8. Кандидатите за подпомагане по тази наредба подават заявления при условията и по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Глава пета.
ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Чл. 9. (1) При подаване на заявлението се извършват административни проверки относно:
а) минималния размер на стопанството и минималния размер на парцела;
б) географското положение на парцела спрямо границите на защитена зона от Натура 2000 по чл. 1, ал. 2;
в) забрана/забрани в сила за съответния парцел съобразно земеползването му и заповедта за обявяване и плана за управление на съответната защитена зона от Натура 2000.
(2) Когато при подаване на заявлението за подпомагане се установи, че земеделски парцел попада в две или повече защитени зони от Натура 2000 по чл. 1, ал. 2, кандидатът заявява за подпомагане по мярка 12 целия земеделски парцел само в една от защитените зони от Натура 2000, по негова преценка.
Чл. 10. След подаване на заявлението ДФЗ - РА:
1. извършва административни проверки на документите и заявените от кандидата за подпомагане данни;
2. извършва проверки на място на част от земеделските стопани, кандидатствали по мярка 12;
3. одобрява или отказва частично или изцяло изплащането на финансовата помощ.
Чл. 11. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изплаща финансовата помощ в периода между 1 декември на годината на подаване на заявлението за подпомагане и 30 юни на следващата календарна година.
(2) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща информация за извършените плащания по мярка 12 с уведомително писмо по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Глава шеста.
УСЛОВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОТКАЗВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 12. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, отказва изцяло изплащането на финансова помощ за деклариран за подпомагане по мярка 12 парцел, попадащ в защитена/и зона/и, когато:
1. се установи, че кандидатът за подпомагане не е спазил някоя от забраните за земеделски дейности, посочени в чл. 7, върху този парцел, като в този случай площта на парцела се счита и за наддекларирана;
2. до 30 ноември на текущата година в ДФЗ - РА, е постъпила по официален ред информация от регионалните структури на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за констатирано неспазване на забрана/и, различни от посочените в чл. 7, в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗБР, върху декларираните по мярката парцели, като в този случай ДФЗ - РА, не налага допълнителни санкции.
Чл. 13. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, отказва изплащането изцяло или на част от финансовата помощ, когато се установи, че кандидатът за подпомагане:
1. е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него, като в този случай се прилагат разпоредбите на чл. 19 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014);
2. не е спазил срока за подаване на заявлението за кандидатстване по Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
3. не спазва съответните базови изисквания, посочени в приложение № 2 за съответните площи;
4. не отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ съгласно чл. 3;
5. или негов представител възпрепятства извършването на проверка на място;
6. не е декларирал всички стопанисвани от него площи в стопанството.
Чл. 14. Разпоредбите на чл. 12 и на чл. 13, т. 2 и 3 не се прилагат в случаите на непреодолима сила или изключителни обстоятелства.
Чл. 15. Случаите на непреодолима сила или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ - РА от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него или наследило го лице в рамките на 15 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него или наследилото го лице е в състояние да направи това.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Допустими за участие земеделски парцели" са земеделски площи, които отговарят на изискванията на чл. 1, ал. 2 и 4 и се контролират за спазване на съответните базови изисквания, посочени в приложение № 2 за съответните площи, и изпълнение на забраните, разписани в заповед/и за обявяване и план за управление на защитена зона за съответния тип земеползване.
2. "Допустима за подпомагане площ по отношение на постоянно затревени площи" е площта на заявения земеделски парцел, който попада във физически блок с начин на трайно ползване: "Пасища, мери и ливади", в това число "Естествени пасища и ливади" и "Горски ливади и пасища" и "Смесено земеползване". Такива земеделски парцели (постоянно затревени площи) са допустими за подпомагане с цялата си площ, независимо дали попадат в специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане".
3. "Допустима за подпомагане площ по отношение на обработваеми земи" е площта на заявения земеделски парцел, който попада в специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане".
4. "Допустима за подпомагане площ по отношение на трайни насаждения" е площта на заявения земеделски парцел, който попада в специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане".
5. "Компенсаторно плащане" е плащане, компенсиращо земеделските стопани за направени от тях разходи и претърпени загуби при изпълнение на забрани/ограничения за земеделска дейност, разписани в обнародвана в "Държавен вестник" заповед за обявяване на защитена/и зона/и от екологична мрежа Натура 2000 за стопанисвани от тях земеделски земи.
6. "Непреодолима сила или изключителни обстоятелства" са:
а) смърт на бенефициента;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициента;
в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;
г) епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициента;
д) отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на заявлението.
7. "Неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство" са пестицидите с общо действие (тотални), които са токсични за всички видове.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към чл. 7, ал. 4

Таблица № 1: Компенсаторни плащания по защитени зони за земеделски земи в евро/ха

№ по ред

Код на защитената зона

Име на защитената зона

 

А

В

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

BG 0002048

Суха река

X

X

 

 

X

 

91

66

92

2

BG 0002046

Ятата

 

 

 

 

 

0

0

0

3

BG 0002017

Комплекс Беленски острови

X

 

X

 

 

 

68

46

40

4

BG 0002015

Язовир „Конуш“

X

 

 

 

 

0

20

51

5

BG 0002086

Оризища Цалапица

X

X

 

 

 

 

24

66

90

6

BG 0002067

Остров Голя

 

 

 

 

 

0

0

0

7

BG 0002091

Остров Лакът

X

 

 

 

 

 

24

46

40

8

BG 0000242

Залив Ченгене скеле

X

 

 

 

 

 

24

46

40

9

BG 0002007

Остров Ибиша

 

 

 

 

 

0

0

0

10

BG 0002005

Понор

X

 

 

X

X

 

89

41

36

11

BG 0002009

Златията

X

X

 

X

X

 

107

66

92

12

BG 0002023

Язовир Овчарица

X

 

 

X

 

 

41

46

40

13

BG 0002028

Комплекс Стралджа

X

 

 

X

X

 

108

45

40

14

BG 0002085

Чаиря

X

 

 

X

X

 

107

46

40

15

BG 0002008

Остров до Горни Цибър

 

 

 

 

 

0

0

0

16

BG 0002114

Рибарници Челопечене

 

 

 

 

 

0

0

0

17

BG 0002112

Руй

X

 

 

X

X

 

89

41

36

18

BG 0002096

Обнова

X

 

 

X

 

 

41

46

40

19

BG 0002094

Адата - Тунджа

X

X

 

X

X

 

107

66

92

20

BG 0002095

Горен Дъбник - Телиш

X

 

 

X

 

 

41

46

40

21

BG 0002104

Цибърско блато

X

 

 

X

 

 

41

46

40

22

BG 0000494

Централен Балкан

 

 

 

 

 

0

0

0

23

BG 0002018

Остров Вардим

 

 

 

 

 

0

0

0

24

BG 0002024

Рибарници Мечка

X

 

 

 

 

 

24

46

40

25

BG 0002025

Ломовете

X

 

 

X

 

 

41

46

40

26

BG 0002110

Априлци

X

 

 

X

X

 

89

41

36

27

BG 0000241

Сребърна

 

 

X

 

 

17

0

0

28

BG 0002006

Рибарници Орсоя

X

 

 

X

 

 

41

46

40

29

BG 0002031

Стената

X

 

 

X

 

 

41

46

40

30

BG 0002064

Гарванско блато

X

 

 

X

 

 

41

46

40

31

BG 0002065

Блато Малък Преславец

X

 

 

X

 

 

41

46

40

32

BG 0002001

Раяновци

X

 

 

X

X

 

107

46

40

33

BG 0000209

Пирин

 

 

 

 

 

0

0

0

34

BG 0002004

Долни Богров - Казичене

X

 

 

X

X

 

97

43

38

35

BG 0002010

Язовир Пясъчник

X

 

 

 

 

 

24

46

40

36

BG 0002019

Бяла река

X

 

 

X

 

 

41

42

37

37

BG 0002102

Деветашко плато

X

 

 

X

X

 

108

43

39

38

BG 0002003

Кресна

X

 

 

X

 

 

40

41

36

39

BG 0002052

Язовир Жребчево

X

 

 

X

 

 

41

42

37

40

BG 0002059

Каменски баир

X

 

 

X

 

 

41

45

39

41

BG 0002078

Славянка

X

 

 

X

 

 

40

42

36

42

BG 0002088

Микре

X

 

 

X

 

 

40

43

37

43

BG 0000113

Витоша

 

 

X

 

 

16

0

0

44

BG 0000495

Рила

 

 

 

 

 

0

0

0

45

BG 0002012

Крумовица

X

 

 

X

 

 

40

41

36

46

BG 0002013

Студен кладенец

X

 

 

X

 

 

40

41

36

47

BG 0002039

Хърсовска река

X

X

 

X

X

 

89

57

72

48

BG 0002083

Свищовско-Беленска низина

X

X

 

X

 

 

40

57

72

49

BG 0000273

Бургаско езеро

 

 

X

 

 

17

0

0

50

BG 0002099

Кочериново

X

 

X

X

 

 

80

41

36

51

BG 0002103

Злато поле

X

 

 

X

 

 

41

44

39

52

BG 0002105

Персенк

X

 

 

X

 

 

40

41

36

53

BG 0002111

Велчево

X

 

X

X

 

 

80

41

36

54

BG 0002079

Осогово

X

 

 

X

 

 

40

41

36

55

BG 0002107

Бобошево

X

 

X

X

 

 

80

41

36

56

BG 0002108

Скрино

X

 

X

X

 

 

80

41

36

57

BG 0002020

Радинчево

X

 

 

X

 

 

42

42

37

58

BG 0002071

Мост Арда

X

 

 

X

 

 

40

42

37

59

BG 0002070

Рибарници Хаджи Димитрово

X

 

 

X

 

 

41

46

40

60

BG 0002057

Бесапарски ридове

X

X

 

X

X

 

89

57

72

61

BG 0002014

Маджарово

X

 

 

X

 

 

41

42

37

62

BG 0000332

Карлуковски карст

X

 

 

X

 

 

41

45

40

63

BG 0000240

Студенец

X

X

 

X

X

 

107

66

92

64

BG 0002053

Врачански Балкан

X

 

 

X

 

 

40

41

36

65

BG 0002040

Странджа

X

 

X

X

 

69

16

38

66

BG 0002069

Рибарници Звъничево

X

 

 

X

 

 

41

46

40

67

BG 0002089

Ноевци

 

X

X

 

 

56

0

0

68

BG 0002101

Мещица

 

X

X

 

 

56

0

0

69

BG 0002100

Долна Козница

X

 

X

X

 

 

83

43

38

70

BG 0002030

Комплекс Калимок

X

X

 

X

X

 

107

66

92

71

BG 0002022

Язовир Розов кладенец

X

 

 

X

 

 

41

46

40

72

BG 0002058

Сините камъни - Гребенец

X

 

 

X

 

 

40

42

36

73

BG 0002063

Западни Родопи

 

 

X

 

 

16

0

0

74

BG 0002087

Марица Пловдив

 

 

X

 

 

17

0

0

75

BG 0002062

Лудогорие

X

X

 

X

X

 

107

66

92

76

BG 0000237

Остров Пожарево

 

 

 

 

 

0

0

0

77

BG 0000270

Атанасовско езеро

X

 

 

X

 

 

41

44

39

78

BG 0002027

Язовир Малко Шарково

X

 

 

X

 

 

41

44

39

79

BG 0002074

Никополско плато

X

X

 

X

X

 

107

66

92

80

BG 0002090

Берковица

X

 

X

X

 

 

83

42

37

81

BG 0002092

Харманлийска река

X

 

 

X

 

 

41

44

39

82

BG 0002093

Овчарово

X

 

X

X

 

 

82

44

38

83

BG 0002106

Язовир Ивайловград

X

 

 

X

 

 

41

42

37

84

BG 0002041

Комплекс Ропотамо

X

 

 

X

 

 

41

45

40

85

BG 0002029

Котленска планина

X

X

 

X

X

 

94

59

76

86

BG 0002081

Марица - Първомай

X

 

 

X

 

 

41

45

40

87

BG 0000152

Поморийско езеро

X

 

 

 

 

 

24

46

40

88

BG 0002016

Рибарници Пловдив

X

 

 

 

 

 

24

46

40

89

BG 0002051

Калиакра

X

 

 

X

 

 

41

46

40

90

BG 0002043

Емине

X

X

 

X

X

 

105

65

89

91

BG 0002050

Дуранкулашко езеро

X

 

 

X

 

 

41

46

40

92

BG 0000156

Шабленски езерен комплекс

X

X

 

41

46

40

93

BG 0002098

Рупите

X

 

 

X

 

 

41

42

37

94

BG 0002072

Мелнишки пирамиди

X

 

 

X

 

 

40

41

36

95

BG 0002026

Дервенски възвишения

X

X

 

X

X

 

108

58

75

96

BG 0002073

Добростан

 

 

X

 

 

16

0

0

97

BG 0002109

Васильовска планина

 

X

 

 

 

40

0

0

98

BG 0002077

Бакърлъка

 

 

X

 

 

17

0

0

99

BG 0002X13

Триград - Мурсалица

 

X

X

 

 

56

0

0

100

BG 0002076

Места

 

 

X

 

 

16

0

0

101

BG 0002066

Западна Странджа

X

 

X

X

 

83

16

39

102

BG 0002021

Сакар

X

X

 

X

X

 

108

59

77

103

BG 0002002

Западен Балкан

X

 

X

 

X

48

16

37

104

BG 0002060

Галата

 

 

X

 

 

17

0

0

105

BG 0000191

Варненско-Белославско езеро

 

 

 

 

 

0

0

0

106

BG 0002082

Батова

X

 

X

X

 

83

18

43

107

BG 0002061

Балчик

X

 

 

X

 

 

41

46

40

108

BG 0000271

Мандра-Пода

X

 

 

X

 

 

41

45

40

109

BG 0002044

Камчийска планина

X

 

X

X

 

77

18

45

110

BG 0002084

Палакария

X

 

X

X

 

 

80

41

36

111

BG 0002038

Провадийска-Роякско плато

X

X

 

X

X

 

107

66

91

112

BG 0002054

Средна гора

X

 

 

X

 

 

40

41

36

113

BG 0002097

Белите скали

X

 

 

X

 

 

41

46

40

114

BG 0002045

Комплекс Камчия

 

 

X

 

 

17

0

0

115

BG0002128

Централен Балкан Буфер

X

 

X

 

 

16

15

36

116

BG0002126

Пирин Буфер

X

 

X

 

 

16

15

36

117

BG0000399

Българка

X

 

X

X

 

66

15

36

118

BG0000496

Рилски манастир

X

 

X

X

 

66

15

36

119

BG0002115

Било

X

 

X

 

 

17

20

51Таблица № 2: Легенда към таблица № 1

Наименование на колоната

№ по

колона

№ по ред

1

КОД НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

2

ИМЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

3

Премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при ползването на земеделски земи като такива

4

Използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство

5

Косенето на ливади до 1 юли

6

Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади

7

Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли

8

Косенето на ливадите от периферията към центъра, преди 15 юни

9

А) Ограничения за постоянни пасища

10

В) Ограничения за обработваеми земи

11

С) Ограничения за трайни насаждения

12
Приложение № 2 към чл. 13, т. 3

Базови изисквания


1. Обработваеми земи
- Национален стандарт (НС) 3. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3).
- Национален стандарт 7. Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.
- За поддържането на земеделската площ в състояние, което я прави подходяща за обработване по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "в", подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, трябва да бъде приложена поне една от следните минимални дейности: изораване; дисковане.
2. Трайни насаждения
- Национален стандарт (НС) 3. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (приложение към НС 3).
3. Постоянно затревени площи
- Национален стандарт (НС) 3. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3).
- Национален стандарт 7. Задължително е да се запазват и поддържат живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли); постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa).
- За постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "в", подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, трябва да бъде приложена поне една от следните минимални дейности: подрязване на тревата и/или премахване на плевели и храсти.