НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ"

Приета с ПМС № 35 от 20.02.2015 г.

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията, редът и сроковете за предаване на радиоактивни отпадъци (РАО) на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", наричано по-нататък "държавното предприятие", както и категориите и видовете РАО, които не подлежат на предаване на държавното предприятие.
Чл. 2. (1) На предаване на държавното предприятие подлежат:
1. радиоактивни отпадъци, които се генерират в резултат на дейността на лицензианти и титуляри на разрешения (генератори на РАО) по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);
2. радиоактивни отпадъци от предишни практики;
3. радиоактивни отпадъци, чийто собственик не е известен;
4. радиоактивни отпадъци, внесени на територията на Република България и които не могат да бъдат върнати обратно;
5. радиоактивни отпадъци, генерирани в резултат на дейността на генератори на РАО, които са обявени в несъстоятелност или ликвидация;
6. радиоактивни отпадъци, получени по реда на чл. 17, т. 4, букви "а" и "б" ЗБИЯЕ;
7. радиоактивни отпадъци, обявени за такива от Министерския съвет съгласно чл. 75, ал. 2 ЗБИЯЕ;
8. радиоактивни отпадъци като освободен следствен материал.
(2) Не подлежат на предаване на държавното предприятие:
1. радиоактивни отпадъци, станали собственост на държавното предприятие в резултат на прехвърляне на ядрено съоръжение или на части от него въз основа на Решение на Министерския съвет;
2. отпадъци от миннодобивната промишленост;
3. отработено ядрено гориво.
Чл. 3. (1) Държавното предприятие е длъжно да приема всички РАО по чл. 2, ал. 1.
(2) Лицата, в резултат на чиято дейност се генерират радиоактивни отпадъци, поемат разходите, свързани с управлението на радиоактивните отпадъци от тяхното образуване до погребването им, включително мониторинга на хранилищата след затварянето им.

Глава втора.
ПРЕДАВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЪРЖАВНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Раздел I.
Общи условия и ред за предаване

Чл. 4. Генераторите на РАО са длъжни:
1. да предават своевременно генерираните от тях РАО;
2. да поддържат актуални данни за количествата генерирани РАО.
Чл. 5. (1) Държавното предприятие извършва входящ контрол на РАО.
(2) Входящият контрол при предаване на РАО от ядрено съоръжение включва преглед на съпроводителната документация и идентифициране на основните радиологични характеристики на РАО.
(3) Входящият контрол при предаване на РАО от обект с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) включва проверка на място за съответствие с данните съгласно заявлението по чл. 6.
(4) Входящият контрол на РАО от предишни практики и от неизвестен собственик се извършва след предаването им в държавното предприятие и включва определяне на основните радиологични характеристики на РАО.
Чл. 6. (1) Генераторът на РАО от обекти с ИЙЛ подава до държавното предприятие писмено заявление за предаване на РАО.
(2) Заявлението трябва да съдържа данни съгласно приложение № 1.
(3) В 10-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1 държавното предприятие изпраща на генератора на РАО потвърдително писмо, в което го уведомява за организацията по предаване, превозване и приемане на РАО, включително за датата на предаване на РАО.
(4) Предаването на РАО се извършва не по-късно от една година след получаване на заявлението по ал. 1.
(5) Предаването на РАО се извършва въз основа на подписан договор между държавното предприятие и генератора на РАО. В договора се посочват броят и видът на предаваните опаковки с РАО, радионуклидният състав и дължимата към фонд "Радиоактивни отпадъци" вноска съгласно утвърдената от фонд "Радиоактивни отпадъци" методика.
Чл. 7. Генераторът на РАО от ядрено съоръжение (ЯС) предава РАО съобразно съгласуван с държавното предприятие годишен план-график за предаване/приемане на РАО.
Чл. 8. За предаването и приемането на РАО се съставя предавателно-приемателен протокол, съдържащ данни съгласно приложение № 2 - за радиоактивни отпадъци от обект с източници на йонизиращи лъчения, и приложение № 3 - за радиоактивни отпадъци от ЯС.
Чл. 9. Радиоактивните отпадъци стават държавна собственост с подписването на предавателно-приемателния протокол по чл. 8 и държавното предприятие поема отговорността за тяхното управление по реда на Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, приета с Постановление № 185 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 76 от 2013 г.).

Раздел II.
Особени случаи

Чл. 10. (1) Радиоактивните отпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, които се съхраняват в обекти, различни от съоръженията на държавното предприятие, могат да бъдат предавани и при условия, по ред и в срокове, определени в специална програма на държавното предприятие.
(2) Специалната програма се изготвя въз основа на:
1. информацията за инвентарните количества и характеристиките на съхраняваните РАО;
2. оценката на риска при съхраняване на отработени източници на йонизиращи лъчения в обект с ИЙЛ;
3. текущия капацитет на съоръженията на държавното предприятие.
(3) За предаването на РАО по ал. 1 се прилагат съответно чл. 6 - 9, доколкото не е предвидено друго в специалната програма по ал. 1.
(4) Специална програма за приемане на РАО се изготвя ежегодно и се съгласува с председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) до началото на съответната година.
(5) Специалната програма по ал. 1 е част от годишната програма на държавното предприятие за приемане на РАО и изпълнението й е приоритетно.
(6) Радиоактивни отпадъци от специалната програма, които по обективни причини не са били предадени на държавното предприятие, автоматично се прехвърлят в специалната програма за следващата календарна година.
Чл. 11. Радиоактивните отпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 8 се приемат от държавното предприятие въз основа на заповед на председателя на АЯР, в която се определят условията, редът и сроковете за тяхното приемане.

Раздел III.
Предоставяне на информация и планиране

Чл. 12. Държавното предприятие изготвя писмени отчети до председателя на АЯР за:
1. приетите РАО от ядрените съоръжения и от обектите с ИЙЛ - на тримесечие;
2. изпълнението на специалната програма - ежегодно до 31 януари на следващата година;
3. в останалите случаи - до един месец след приемането им.
Чл. 13. (1) Държавното предприятие информира по подходящ достъпен начин генераторите на РАО от обекти с ИЙЛ, включително чрез интернет за:
1. създадената организация по предаването на РАО, включително за методиката за определяне на дължимите вноски към фонд "Радиоактивни отпадъци";
2. включването им в специалната програма на държавното предприятие.
(2) Годишният план-график за предаване/приемане на РАО от ядрено съоръжение се включва в програмата за управление на РАО по чл. 12 от Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци.
(3) Държавното предприятие поддържа база данни за всички приети РАО.
Чл. 14. (1) За изпълнение на дейностите по управление на РАО държавното предприятие разработва годишен и 3-годишен план-график за последващото преработване и кондициониране на приеманите и съхранявани РАО от ядрените съоръжения и от обектите с ИЙЛ.
(2) План-графиците по ал. 1 са част от годишната и 3-годишната програма по чл. 86, ал. 1, т. 3 ЗБИЯЕ.
(3) Одобрените от управителния съвет на фонд "Радиоактивни отпадъци" програми по ал. 3 са основание за финансиране на дейността на държавното предприятие.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Радиоактивни отпадъци от предишни практики" са радиоактивни отпадъци, генерирани вследствие на извършвана в миналото дейност с радиоактивен източник в обект (с ИЙЛ или ЯС), за който няма валидна лицензия и/или разрешение по ЗБИЯЕ или предишен лицензиант, който да бъде държан отговорен за изпълнение на изискванията по ЗБИЯЕ.
2. "Генератор на РАО" е всяко юридическо лице, което притежава лицензия и/или е титуляр на разрешение по реда на ЗБИЯЕ за извършване на съответна дейност, в резултат на която се получават радиоактивни отпадъци.

Заключителни разпоредби

§ 2. Председателят на АЯР дава указания по прилагането на наредбата и издава ръководства, методики и други вътрешни актове за прилагането на наредбата.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 77, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2

1. Идентификационни данни на лицето, предаващо РАО.
2. Регистрационен номер на лицензия/разрешение, издадени от председателя на АЯР, за дейностите, в резултат на които са генерирани предаваните РАО.
3. Радионуклиден състав на предаваните РАО, когато е известен.
4. Произход и характеристики на РАО.
5. Тип и идентификационни данни на опаковъчния комплект.
6. Обща активност, когато е известна.
7. Мощност на дозата на повърхността на опаковката РАО.
8. Общо тегло на опаковката РАО.
9. Данни за повърхностно радиоактивно замърсяване на опаковката РАО.
10. Място на предаване на РАО.
11. Декларация за внесена дължима вноска във фонд "Радиоактивни отпадъци".
Приложение № 2 към чл. 8

За радиоактивни отпадъци от обект с ИЙЛ

1. Тип и идентификационни данни на опаковъчния комплект.
2. Произход и характеристики на РАО.
3. Радионуклиден състав и обща активност, когато е известно.
4. Мощност на дозата на повърхността на опаковката РАО.
5. Общо тегло на опаковката РАО.
6. Повърхностно радиоактивно замърсяване на опаковката РАО.
7. Дата на издаване на протокола.
8. Опис на документацията, въз основа на която се издава протоколът, включително протоколи за квалификация и за проверка на съответствието.
9. Идентификационните данни на лицето, предаващо РАО.
10. Име и подпис на длъжностното лице, упълномощено за предаването на РАО.
11. Име и подпис на длъжностното лице, упълномощено от държавното предприятие за приемането на РАО.
Приложение № 3 към чл. 8

За радиоактивни отпадъци от ЯС

1. Тип и идентификационни данни на опаковъчния комплект.
2. Произход и характеристики на РАО - поток, вид на РАО, допълнителна категория РАО, морфологичен състав, тегло/обем.
3. Радионуклиден състав и обща активност, когато е известно.
4. Оценка за съответствието на РАО с критериите за приемане за последващо обработване.
5. Мощност на дозата на повърхността на опаковката РАО.
6. Дата на издаване на протокола.
7. Име и подпис на длъжностното лице, упълномощено от генератора на РАО за предаването на РАО.
8. Име и подпис на длъжностното лице, упълномощено от държавното предприятие за приемането на РАО.