НАРЕДБА № 6 ОТ 7 ЮНИ 2005 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ И РЕАЛИЗИРАНИ НА ПАЗАРА КОЛИЧЕСТВА КРАВЕ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ОТ КРАВЕ МЛЯКО

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.44 от 30 Май 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за създаване и поддържане на базите данни за:
а) производителите на краве мляко;
б) млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия, които изкупуват краве мляко;
2. условията и редът за събиране, съхраняване и проверка на информацията за:
а) предадените от производителите на крайните потребители количества краве мляко и млечни продукти от краве мляко;
б) количествата изкупено краве мляко и неговата масленост;
3. образците на дневниците, данните, които се вписват в тях, както и редът за извършването на проверки за редовността и точността на записаното в тях.
Чл. 2. Информацията за количествата произведено и изкупено краве мляко, неговата масленост, както и за предадените от производителите на крайните потребители количества краве мляко и млечни продукти от краве мляко служи за мониторинг на общото произведено и предадено количество краве мляко в страната и за подготовка за разпределение на индивидуални референтни количества краве мляко.

Чл. 3. Производителите на краве мляко, млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия, които са включени в електронните бази данни по чл. 7а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), водят дневници и подават годишни декларации за предадените от производителите на крайните потребители количества краве мляко и млечни продукти от краве мляко и за количествата изкупено краве мляко и неговата масленост.

Глава втора.
БАЗА ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КРАВЕ МЛЯКО, МЛЕКОСЪБИРАТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ И МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл. 4. Министерството на земеделието и горите (МЗГ) създава, поддържа и съхранява централна електронна база данни за производителите на краве мляко, млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия. Областните дирекции "Земеделие и гори" създават и поддържат регионални електронни бази данни за производителите на краве мляко, млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия, намиращи се на територията на областта.

Чл. 5. (1) Производителите на краве мляко подават информация за дейността си до областните дирекции "Земеделие и гори" чрез общинските служби по земеделие и гори по местоживеене или седалище в срок от един месец от започване на дейността си. За тази цел производителите на краве мляко попълват анкетна карта по образец съгласно приложение № 1.
(2) Информацията се подава на доброволен принцип. Производителите на краве мляко, вписани в базата данни, се включват в подготовката за разпределение на индивидуалните референтни количества краве мляко.

Чл. 6. (1) Всеки производител на краве мляко се вписва в базата данни с регистрационен номер (съответстващ на ЕГН на физическо лице или БУЛСТАТ на едноличен търговец или юридическо лице) и му се издава регистрационна карта по образец съгласно приложение № 2.
(2) В базата данни се вписват следните обстоятелства:
1. име и постоянен адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление;
2. регистрационен номер на животновъдния обект по чл. 32, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3. местонахождение на животновъдния обект;
4. брой млечни крави;
5. количество краве мляко, предадено на млекосъбирателни пунктове или млекопреработвателни предприятия, и неговата масленост съгласно подадена годишна декларация;
6. предадените от производителите на крайните потребители количества краве мляко и млечни продукти от краве мляко съгласно подадена годишна декларация.

Чл. 7. (1) Базата данни за млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия се създава служебно въз основа на данните от регистъра по чл. 12 от Закона за храните.
(2) Всеки млекосъбирателен пункт и всяко млекопреработвателно предприятие се вписват в базата данни с регистрационен номер (съответстващ на БУЛСТАТ) и му се издава регистрационна карта по образец съгласно приложение № 3.
(3) В базата данни се вписват:
1. наименование и седалище на млекосъбирателния пункт и млекопреработвателното предприятие;
2. ветеринарно-регистрационен номер на млекосъбирателния пункт и млекопреработвателното предприятие;
3. местонахождение на обекта;
4. количество изкупено краве мляко и неговата масленост съгласно подадени годишни декларации по глава четвърта.

Чл. 8. Базата данни за млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия се актуализира периодично въз основа на регистъра по чл. 12 от Закона за храните, на информацията, подадена от вписаните лица, на проверките, извършени от длъжностните лица, и на информацията от годишните декларации по глава четвърта.

Чл. 9. (1) Производителите на краве мляко информират в срок 5 работни дни областните дирекции "Земеделие и гори" чрез общинските служби по земеделие и гори по местоживеене или седалище за промени в обстоятелствата, посочени в анкетната карта.
(2) Млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия информират областната дирекция "Земеделие и гори" по тяхното седалище в срок 5 работни дни за промени, които са настъпили по отношение на следните обстоятелства:
1. правно-организационна форма;
2. предмет на дейност;
3. седалище и адрес;
4. прекратяване на дейността;
5. обявяване в ликвидация или в несъстоятелност;
6. откриване на производство по несъстоятелност.

Чл. 10. Информацията за производителите на краве мляко, на млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия, която се съхранява в централната база данни на МЗГ, се предоставя на:
1. Държавен фонд "Земеделие" за изпълнение на контролни функции;
2. Националния млечен борд за провеждане на самоконтрол за количествата изкупено краве мляко и неговата масленост и за предадените от производителите на крайни потребители количества краве мляко и млечни продукти от краве мляко.

Глава трета.
ДНЕВНИЦИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КРАВЕ МЛЯКО, МЛЕКОСЪБИРАТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ И МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл. 11. (1) Производителите на краве мляко, млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия водят годишни дневници по образец съгласно приложения № 4, 5 и 6.
(2) Дневниците се попълват ежедневно.
(3) Млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия представят обобщена информация за количеството изкупено краве мляко от всеки производител на краве мляко за всяко тримесечие. Информацията се подава в областната дирекция "Земеделие и гори" по тяхното седалище в срок до 20-о число на месеца, следващ последния месец на изминалото тримесечие.

Чл. 12. (1) Дневниците на производителите на краве мляко съдържат отделна информация за доставките на краве мляко на млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия и за количествата краве мляко и млечни продукти от краве мляко, които са предали директно на крайния потребител.
(2) В дневниците се попълва информация относно следните обстоятелства:
1. броя на отглежданите млечни крави;
2. количеството и маслеността на кравето мляко, продадено на млекосъбирателни пунктове и/или млекопреработвателни предприятия;
3. количеството краве мляко, предавано директно на крайните потребители;
4. количествата млечни продукти, произведени от краве мляко и предавани директно на крайните потребители, изразени в млечен еквивалент.
(3) Министърът на земеделието и горите със заповед утвърждава методиката за определяне на млечния еквивалент.
(4) Производителите на краве мляко, включени в базата данни по чл. 4, получават безвъзмездно дневниците по ал. 1 от общинските служби по земеделие и гори, в чийто териториален обхват на дейност се намира земеделското стопанство.

Чл. 13. (1) Общинските служби по земеделие и гори извършват проверки за редовното и точното водене на дневниците.
(2) Проверките се извършват от длъжностно лице, в чиято длъжностна характеристика са вписани контролни правомощия във връзка с проверката на количествата произведено и продадено на пазара краве мляко.
(3) Проверките се извършват най-малко за:
1. два процента от производителите, които предават добитото краве мляко на млекосъбирателни пунктове и млекопреработвателни предприятия и 40 % от декларираното от тях количество мляко;
2. пет процента от производителите, които предават краве мляко и млечни продукти от краве мляко на крайния потребител.
(4) Всеки производител на краве мляко се проверява най-малко веднъж на 5 години.
(5) Всички млекосъбирателни пунктове и млекопреработвателни предприятия се проверяват най-малко един път годишно.

Чл. 14. За всяка извършена проверка длъжностното лице изготвя доклад до съответната областна дирекция "Земеделие и гори" за резултатите от нея.

Чл. 15. Проверките на място не се обявяват предварително пред контролираното лице.

Чл. 16. (1) Проверката на кравето мляко, което производителите на краве мляко са продали на млекосъбирателни пунктове и/или млекопреработвателни предприятия, се извършва както при производителите на краве мляко, така и при млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия.
(2) Проверката на производителите на краве мляко обхваща точността и редовността на записванията в дневника и съответствието между количеството мляко, доставено на млекосъбирателни пунктове и млекопреработвателни предприятия, и капацитета на земеделското стопанство.
(3) Проверката на млекосъбирателни пунктове и млекопреработвателни предприятия включва точността и редовността на записванията в дневника, както и достоверността на информацията на база на информация от минали години и начина, по който изкупеното краве мляко се използва.

Чл. 17. (1) Проверките на транспортирането на краве мляко от производителите до млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия обхващат точността на уредите за измерване на количеството и качеството на кравето мляко, на начина на събирането му, включително наличието на междинни събирателни пунктове, както и на количество краве мляко, което се разтоварва в млекопреработвателните предприятия и млекосъбирателните пунктове. При събиране на кравето мляко в стопанството се изготвя придружаващ документ за доставката.
(2) Проверките трябва да обхващат 5 % от транспортираното краве мляко от производителите до млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия.

Чл. 18. Проверката на краве мляко и млечни продукти от краве мляко, което производителите предават директно на крайния потребител, обхваща регистрацията на земеделския производител като производител на мляко, точността и редовността на записванията в дневника и съответствието между записаното количество мляко и капацитета на земеделското стопанство.

Чл. 19. (1) Производителите на краве мляко, млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия са длъжни да съхраняват дневниците за срок не по-малко от 3 години, считано от годината, следваща годината, за която дневниците се отнасят.
(2) Млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия са длъжни да съхраняват документите за всяка доставка на краве мляко от производителите на краве мляко за срок не по-малко от 3 години, считано от годината, следваща годината на издаването им.
(3) Длъжностното лице, извършващо проверка по реда на тази наредба, се легитимира чрез представяне на служебна карта.
(4) Длъжностното лице има право на достъп до дневниците и до документите по ал. 2, както и право на достъп до счетоводни документи, свързани с осчетоводяването на доставеното количество мляко. Проверяваното лице е длъжно да осигури на проверителя достъп до информацията.

Глава четвърта.
ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КРАВЕ МЛЯКО, МЛЕКОСЪБИРАТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ И МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл. 20. Всяка година до 15 януари производителите на краве мляко, млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия подават годишни декларации съгласно чл. 7г, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители по образец съгласно приложения № 7, 8 и 9.

Чл. 21. Млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия изготвят и предават в срока по чл. 20 и годишни декларации по образец съгласно приложение № 10 за количеството и маслеността на кравето мляко, изкупено от всеки производител.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г.)
3. "Млечен еквивалент" е количеството сурово краве мляко, съответстващо на количеството на даден млечен продукт от краве мляко, определен на база фиксиран коефициент за всеки вид млечен продукт или група млечни продукти от краве мляко, или постоянна величина, като се вземе предвид броя на млечните крави в стопанството на производителя и средния млеконадой от крава.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Производителите на краве мляко, които са започнали дейността си преди влизане в сила на тази наредба, подават информация по чл. 5 в срок 6 месеца от влизане в сила на тази наредба.

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 7а, ал. 3 и чл. 7в, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1


  стр. 2
9. Брой на кравите от основно стадо по породи (от Приложение 1):  
Порода Код Брой крави
Черно-шарено говедо 01  
Кафяво говедо 02  
Червеношарено говедо 03  
Симентал 04  
Българско родопско говедо 05  
Други породи 06  
Общ брой: (сума на кодове от 01 до 06) 99  
       
      Приложение № 1
№ по ред Порода (код) Индивидуален номер на кравата Поредна лактация
1      
       
       
n      
Производител:
.....................................
Общинска служба по земеделие и гори:
...................................................
  (подпис)   (подпис и печат)
       

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1


           
(графично изображение)          
    Заверка . . . . . г.   Заверка . . . . . г.  
МИНИСТЕРСТВО   . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ   . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    (подпис и печат)   (подпис и печат)  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА          
           
НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА КРАВЕ          
    Заверка . . . . . г.   Заверка . . . . . г.  
МЛЯКО   . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
Областна дирекция   (подпис и печат)   (подпис и печат)  
"Земеделие и гори"          
           
           
гр. ...................................................................................................
  Заверка . . . . . г.   Заверка . . . . . г.  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
дата 00 00 0000 г.   (подпис и печат)   (подпис и печат)  
           
           
           
           
           
Име (фирма)   Заверка . . . . . г.   Заверка . . . . . г.  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    (подпис и печат)   (подпис и печат)  
           
           
Адрес (адрес на          
управлението   Заверка . . . . . г.   Заверка . . . . . г.  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  

0000000000 ЕГН

  (подпис и печат)   (подпис и печат)  
           

0000000000000 ЕИК

         
           

00000 ЕКАТТЕ на

  Заверка . . . . . г.   Заверка . . . . . г.  
регистрация   . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  

Директор

  (подпис и печат)   (подпис и печат)  

на ОД Производител:

         

"ЗГ"

         
.............................................
............................................................
 
(подпис (подпис)  
и печат)    
     
Заб.: Ежегодно до 25 март  
производителя на мляко  
представя информация за  
дейността си чрез анкетна  
карта с анкетни формуляри.  
Въз основа на тази  
информация ОД "ЗГ" заверява  
регистрационната му карта  
за срок до 25 март на  
следващата година.  
   

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 2


           
(графично изображение)          
    Заверка . . . . . г.   Заверка . . . . . г.  
МИНИСТЕРСТВО   . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ   . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    (подпис и печат)   (подпис и печат)  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА          
           
НА МЛЕКОСЪБИРАТЕЛЕ ПУНКТ          
МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО   Заверка . . . . . г.   Заверка . . . . . г.  
ПРЕДПРИЯТИЕ   . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
Областна дирекция   (подпис и печат)   (подпис и печат)  
"Земеделие и гори"          
           
           
гр. ...................................................................................................
  Заверка . . . . . г.   Заверка . . . . . г.  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
дата 00 00 0000 г.   (подпис и печат)   (подпис и печат)  
           
           
           
           
           
Име (фирма)   Заверка . . . . . г.   Заверка . . . . . г.  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    (подпис и печат)   (подпис и печат)  
           
           
Седалище (адрес на          
управлението   Заверка . . . . . г.   Заверка . . . . . г.  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    (подпис и печат)   (подпис и печат)  

0000000000000 ЕИК

         
           

00000 ЕКАТТЕ на

         

регистрация

  Заверка . . . . . г.   Заверка . . . . . г.  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  

Директор

  (подпис и печат)   (подпис и печат)  

на ОД Собственик:

         

"ЗГ"

         
.............................................
............................................................
 
(подпис (подпис)  
и печат)    
     
Заб.: Ежегодно до 25 март  
МСП/МПП  
представя информация за  
дейността си чрез анкетна  
карта с анкетни формуляри.  
Въз основа на тази  
информация ОД "ЗГ" заверява  
регистрационната му карта  
за срок до 25 март на  
следващата година.  
   

Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1


Стр. 1
Д Н Е В Н И К
на производителя на краве мляко за .............. година
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Физическо лице (име, презиме, фамилия) (ЕГН)
Юридическо лице (наименование на фирмата) (БУЛСТАТ)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I_I_I_I_I_I
(адрес по местоживеене или седалище на фирмата) (ЕКАТТЕ)
Адрес на животновъдния обект:  
гр.(с.) ...................................ул. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I_I_I_I_I_I
  (ЕКАТТЕ)
община ......................... I_I_I_I_I_I област .......................................... I_I_I_I п.к. I_I_I_I_I телефон .....................................................................................................................................................
Регистрационен номер на животновъдния обект по ЗВМД I_I_I_I_I_I_I_I_I
Брой крави в основно стадо: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
----
Стр. 2
Формули за преизчисляване на млякото
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
1. Коефициент за превръщане на обемните единици мляко в тегловни
1 литър краве мляко = 1,029 кг мляко
  количество изкупено мляко (кг) x % мастни вещества  
2. Количество млечно масло = -------------------------------------------------------------------- =
  100  
     
  млечно масло за периода (в кг)  
3. Среден % мастни вещества = ------------------------------------------------------------------ x 100 =
  изкупеното мляко за периода (в кг)  
Общ брой крави в края на месеца: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
а) лактиращи крави: ................... Произведено мляко през месец........... 200......г.
б) сухостойни крави: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Дата Общо От него
  произведено за за доставка   за директна продажба на:
  мляко в литри собствена предадено име на килограми % мастни кг сурово сирене кашкавал Други Други общо мляко
    консумация в МСП/ МСП мляко вещества млечно мляко в (мляко в (мляко в
..........................
......................
за директна
      МПП, литри /МПП     масло литри литри) литри) мляко в л мляко в л продажба
1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          
25                          
26                          
27                          
28                          
29                          
30                          
31                          
Общо                          
литри                          
Общо                          
кг                          

Номера на протоколи от изследване на млякото за ОБМ и ОБСК:

Приложение № 5 към чл. 11, ал. 1


Стр. 1
Д Н Е В Н И К
на млекосъбирателния пункт за .............. година
 
Собственост на ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Физическо лице (име, презиме, фамилия) (ЕГН)
Юридическо лице (наименование на фирмата) (БУЛСТАТ)
Адрес на МСП:
гр.(с.) ..............................................ул. ..............................................................................................................................................................................................
I_I_I_I_I_I
  (ЕКАТТЕ)
община ......................... I_I_I_I_I_I област .......................................... I_I_I_I п.к. I_I_I_I_I телефон .....................................................................................................................................................
Регистрационен номер на МСП по чл. 12 от Закона за храните I_I_I_I_I_I_I_I_I
----
Стр. 2
Формули за преизчисляване на млякото
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Коефициент за превръщане на обемните единици мляко в тегловни
1 литър краве мляко = 1,029 кг мляко
  количество изкупено мляко (кг) x % мастни вещества  
2. Количество млечно масло = -------------------------------------------------------------------- =
  100  
     
  млечно масло за периода (в кг)  
3. Среден % мастни вещества = ------------------------------------------------------------------ x 100 =
  изкупеното мляко за периода (в кг)  
Стр. 3 .... n
 
Изкупено мляко през месец ..................... 200 .... г.
От стопанството на .................................................................................................................... гр. (с.) .......................................................................................................................................

(трите имена или наименование на фирма) (ЕКАТТЕ)

община ........................................................... I_I_I_I_I_I област ........................................................................... I_I_I_I
 
Дата Физически Килограми % мастни Количество Забележка
  литри мляко вещества млечно масло (кг)  
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.          
31.          
Общо:          
           

Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1


Стр. 1
Д Н Е В Н И К
на млекопреработвателя за изкупеното от млекопроизводителите краве мляко
.............. година
Фирма ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на фирмата)

(БУЛСТАТ)
Адрес на МПП:
гр.(с.) ..............................................ул. ..............................................................................................................................................................................................
I_I_I_I_I_I
  (ЕКАТТЕ)
община ......................... I_I_I_I_I_I област .......................................... I_I_I_I п.к. I_I_I_I_I телефон .....................................................................................................................................................
Регистрационен номер на МПП по чл. 12 от Закона за храните I_I_I_I_I_I_I_I_I
----
Стр. 2
Формули за преизчисляване на млякото
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Коефициент за превръщане на обемните единици мляко в тегловни
1 литър краве мляко = 1,029 кг мляко
  количество изкупено мляко (кг) x % мастни вещества  
2. Количество млечно масло = -------------------------------------------------------------------- =
  100  
     
  млечно масло за периода (в кг)  
3. Среден % мастни вещества = ------------------------------------------------------------------ x 100 =
  изкупеното мляко за периода (в кг)  
Стр. 3 .... n
 
Изкупено мляко през месец ..................... 200 .... г.
От стопанството на .................................................................................................................... гр. (с.) .......................................................................................................................................

(трите имена или наименование на фирма) (ЕКАТТЕ)

община ........................................................... I_I_I_I_I_I област ........................................................................... I_I_I_I
 
Дата Физически Килограми % мастни Количество Забележка
  литри мляко вещества млечно масло (кг)  
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.          
31.          
32.          
33.          
34.          
35.          
36.          
37.          
38.          
39.          
40.          
41.          
42.          
43.          
44.          
45.          
46.          
47.          
48.          
49.          
50.          
51.          
52.          
53.          
54.          
55.          
56.          
57.          
58.          
59.          
60.          
61.          
62.          
Общо:          
           

Приложение № 7 към чл. 20


ДЕКЛАРАЦИЯ
от производителя на краве мляко
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Физическо лице (име, презиме, фамилия) (ЕГН)
Юридическо лице (наименование на фирмата) (БУЛСТАТ)
Собственик на ферма в гр. (с.) ..........................................................................................................................................................................................................................
I_I_I_I_I_I
  (ЕКАТТЕ)
община ................................................. I_I_I_I_I_I област .................................................................................I_I_I_I
Адрес за кореспонденция: гр. (с.) .................................. ул. .................................. № .................................................................................................................................................
п.к. I_I_I_I телефон: .....................................................................................................................................................................................................................................................
 
Декларирам
 
За 200 ... г. съм предал ...................... кг краве мляко с ............% мастни вещества от .......... броя млечни крави.
От общо предаденото количество:
А. Изкупено от МСП и МПП (обозначете всички МСП и МПП, на които сте предали мляко - наименование
на фирмата, адрес и количества предадено мляко)
 
1. МСП/МПП - ...............................................................................................................................................................
  ..........кг ................................% МВ

(наименование и адрес)

 

(количество мляко)

2. МСП/МПП - ...............................................................................................................................................................
  ..........кг ................................% МВ

(наименование и адрес)

 

(количество мляко)

3. МСП/МПП - ...............................................................................................................................................................
  ..........кг ................................% МВ

(наименование и адрес)

 

(количество мляко)

4. МСП/МПП - ...............................................................................................................................................................
  ..........кг ................................% МВ

(наименование и адрес)

 

(количество мляко)

 
Б. Предадено директно на крайни потребители ........................... кг мляко.
Известно ми е, че за невярно попълнени данни нося отговорност по чл. 313 НК.
 
Дата: ............ 200 ... г.
Подпис:...........................................................................................
  (и печат на ЕТ и юридическо лице)
   

Приложение № 8 към чл. 20


ДЕКЛАРАЦИЯ
от собственика на млекосъбирателен пункт
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Физическо лице (име, презиме, фамилия) (ЕГН)
Юридическо лице (наименование на фирмата) (БУЛСТАТ)
Собственик на МСП в гр. (с.) .............................................................................................................................................................................................................................
I_I_I_I_I_I
  (ЕКАТТЕ)
община ................................................. I_I_I_I_I_I област ................................................................................ I_I_I_I
Адрес за кореспонденция: гр. (с.) .................................. ул. .................................. № .................................................................................................................................................
п.к. I_I_I_I телефон: .....................................................................................................................................................................................................................................................
 
Декларирам
 
За 200 ... г. съм изкупил и предал на МПП ...................... %МВ
От общо предаденото количество на:
 
1. МПП - .....................................................................................................................................................................
  ..............кг ............................. % МВ

(наименование и адрес)

 

(количество мляко)

2. МПП - .....................................................................................................................................................................
  ..............кг ............................. % МВ

(наименование и адрес)

 

(количество мляко)

3. МПП - .....................................................................................................................................................................
  ..............кг ............................. % МВ

(наименование и адрес)

 

(количество мляко)

4. МПП - .....................................................................................................................................................................
  ..............кг ............................. % МВ

(наименование и адрес)

 

(количество мляко)

 
Известно ми е, че за невярно попълнени данни нося отговорност по чл. 313 НК.
 
Дата: ............ 200 ... г.
Подпис и печат:..................................................................................
   

Приложение № 9 към чл. 20


ДЕКЛАРАЦИЯ
от собственика на млекопреработвателно предприятие
Фирма ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на фирмата)

(БУЛСТАТ)
Собственик на МПП в гр. (с.) .............................................................................................................................................................................................................................
I_I_I_I_I_I
  (ЕКАТТЕ)
община ................................................. I_I_I_I_I_I област .................................................................................I_I_I_I
Адрес за кореспонденция: гр. (с.) .................................. ул. .................................. № .................................................................................................................................................
п.к. I_I_I_I телефон: .....................................................................................................................................................................................................................................................
 
Декларирам
 
За 200 ... г. съм изкупил и предал на МПП ......................кг краве мляко с ....................... %МВ
 
Известно ми е, че за невярно попълнени данни нося отговорност по чл. 313 НК.
 
Дата: ............ 200 ... г.
Подпис и печат: .................................................................................
   

Приложение № 10 към чл. 21


ДЕКЛАРАЦИЯ
от собственика на млекосъбирателен пункт (млекопреработвателно предприятие)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Физическо лице (име, презиме, фамилия) (ЕГН)
Юридическо лице (наименование на фирмата) (БУЛСТАТ)
Собственик на МСП/МПП в гр. (с.) ..........................................................................................................................................................................................................................
I_I_I_I_I_I
  (ЕКАТТЕ)
община ................................................. I_I_I_I_I_I област ................................................................................ I_I_I_I
Адрес за кореспонденция: гр. (с.) .................................. ул. .................................. № .................................................................................................................................................
п.к. I_I_I_I телефон: .....................................................................................................................................................................................................................................................
 
Декларирам
 
За 200 ... г. съм изкупил ...................... кг краве мляко с ............... %МВ от:
Физическо лице (име, презиме, фамилия) (ЕГН)
Юридическо лице (наименование на фирмата) (БУЛСТАТ)
производител на краве мляко в гр. (с.) .................................................................................................................................................................................................................
I_I_I_I_I_I
  (ЕКАТТЕ)
община ................................................. I_I_I_I_I_I област .................................................................................I_I_I_I
 
Известно ми е, че за невярно попълнени данни нося отговорност по чл. 313 НК.
 
Дата: ............ 200 ... г.
Подпис и печат:..................................................................................