НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В сила от 20.04.2004 г.

Приета с Решение № 108 на ВТОС по Протокол № 11 от 20.04.2004 г., изм. и доп. с Решение № 48 по Протокол № 8 от 24.01.2008 г., изм. и доп. с Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите, наричани за краткост по-нататък "клубове", като форма за социална интеграция и социални услуги в общността.Чл. 2. Клубовете се учредяват на териториален принцип по общини и селища.
Чл. 3. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите.
Чл. 4. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете сътрудничат с неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни физически лица и др.

Раздел II.
Организация и управление

Чл. 5. (1) (Изм. с Решение № 48 по Протокол № 8 от 24.01.2008 г., изм. с Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" в Община Велико Търново проучва потребностите от клубове на пенсионера и инвалида и предлага на Кмета на Община Велико Търново разкриването, преместването или закриването им.
(2) Клубовете на пенсионерите и инвалидите се откриват:
1. Клубовете във Велико Търново, Дебелец и Килифарево се откриват при минимум 50 желаещи пенсионери и инвалиди;
2. Клубовете в останалите населени места се откриват при минимум 25 желаещи пенсионери и инвалиди.
3. В кметствата без В. Търново, Дебелец и Килифарево се допуска разкриването само на един клуб.
4. Клубовете се разкриват с писмено заявление за жителите на Велико Търново до кмета на Общината, а за останалите населени места - до кметовете на кметства или кметските наместници.
(3) Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст или с определена група инвалидност, без ограничение на възраст при спазване на правилника за вътрешния ред.
(4) Клубовете се откриват, закриват и преместват с решение на Общински съвет.
(5) (Нова - Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) Кмета на Община Велико Търново утвърждава Правилник за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново.
1. Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" съвместно с клубните съвети на клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Велико Търново изготвят Правилник за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново, който се приема от общите събрания към всеки клуб;
2. Правилника за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново се поставя на видно място във всеки клуб и е задължителен за всички пенсионери и инвалиди, ползващи услугите на клуба.
Чл. 6. (1) Помещенията, в които се разкриват клубовете, както и подходящото им обзавеждане, се осигуряват с решение на Общински съвет.
(2) допуска се ползване на помещенията на клубовете на други обществени организации, регистрирани по законите на РБългария по предварителна заявка до уредника на клуба.
(3) (Изм. с Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) Разходите по поддръжката на клубовете - осветление, отопление, телефон, вода и ремонти са за сметка на общинския бюджет.
Чл. 7. (1) (Изм. с Решение № 48 по Протокол № 8 от 24.01.2008 г., изм. с Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" и Център за социални услуги в Община Велико Търново подпомагат финансово, методически и организационно клубовете на пенсионера и инвалида, намиращи се на територията на общината. Извършват и контрол по законосъобразното разходване на бюджетните средства.
(2) Кметът на Община Велико Търново назначава уредник на клуба на трудов договор.
(3) Функциите и задачите на уредника се определят с правилника за вътрешния ред на клуба.
Чл. 8. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и друг характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно социално включване и социална интеграция в общността на пенсионерите и инвалидите.
Чл. 9. Органи на управление на клубовете са общото събрание, клубният и контролният съвет.
Чл. 10. (1) Общото събрание на клуба се състои от всички пенсионери и инвалиди, ползващи неговите услуги. Свиква се най - малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50% плюс един от ползващите услугите на клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от 3 до 9 души - председател, зам. председател, касиер и членове, както и контролен съвет от трима души - председател и двама членове.
(3) Общото събрание:
1. приема правилник за вътрешния ред;
2. обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния съвет;
3. (изм. с Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) приема годишна програма за дейността на клуба с финансов план към нея.
Чл. 11. Клубният съвет:
1. (изм. с Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) участва при изготвяне на Правилник за вътрешния ред;
2. изготвя и представя на общото събрание годишен отчет за дейността на клуба;
3. предлага проекто-програма за дейността на клуба и разпределението на средствата по мероприятия;
4. прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка за разход на средствата на клуба;
5. (изм. с Решение № 48 по Протокол № 8 от 24.01.2008 г., изм. с Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) поддържа връзка с Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" и Център за социални услуги в Община Велико Търново, кметовете на кметства и кметски наместници, с Дирекция "Социално подпомагане" Община Велико Търново, с неправителствени организации, частни физически лица, фирми, фондации и др.;
6. организира и ръководи дейността на клуба;
7. (нова - Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) съгласува Заявките за ползване на Клуба на пенсионера и инвалида от трети лица, в т.ч. политически партии;
8. (нова - Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) уведомява ресорния Заместник кмет за взетите решения при провеждане на Общо събрание, касаещи дейността на клуба.
Чл. 12. (Изм. с Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата събрани от членовете на клуба, както и за опазване на неговото имущество.
Чл. 13. Източници на финансиране на клубовете са:
1. бюджетни средства;
2. доброволни вноски;
3. дарения, спонсорство;
4. (изм. с Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) постъпили средства в бюджета на Община Велико Търново от отдаване под наем на материалната база на Клубовете на пенсионера и инвалида.
Чл. 14. (1) (Нова - Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) Паричните вноски в клубовете се събират и съхраняват от касиера на клуба срещу издадена квитанция.
(2) (Нова - Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) Предметните дарения се получават, съгласно изготвен Приемно - предавателен протокол, който задължително се подписва от Кмета на населеното място, Председателя или Заместник председателя на клубния съвет и уредника на съответния клуб на пенсионера и инвалида от една страна и от друга от дарителя. В Приемно - предавателния протокол следва волята на дарителя да бъде ясно изразена - дарението да се ползва за нуждите на съответния клуб на пенсионера и инвалида.
(3) (Нова - Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) Приемно-предавателния протокол се представя в Център за социални услуги при Община Велико Търново, където се заприхождава дарението.

Чл. 15. Клубовете работят на бюджетна сметка.
Чл. 16. В клубовете се води следната задължителна документация:
1. приходно - разходна книга;
2. (изм. с Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) ревизионна книга, съгласно чл. 408 от Кодекса на труда;
3. протоколни книги за отразяване на решенията на общото събрание на клубния и контролния съвет.
Чл. 17. (Нов - Решение № 48 по Протокол № 8 от 24.01.2008 г.) (1) Социалните услуги, предоставяни в Клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Велико Търново се извършват от:
1. община Велико Търново;
2. юридически лица по смисъла на ЗЮЛНЦ, регистрирани с обществено полезна дейност;
3. (нова - Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) юридически лица с нестопанска цел, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава от Европейското икономическо пространство.
(2) (Доп. с Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) Социалните Социалните услуги могат да се предоставят и при съвместно участие въз основа на договор между общината и лицата по ал. 1, т. 2 и т. 3.

Чл. 18. (Нов - Решение № 48 по Протокол № 8 от 24.01.2008 г.) (1) 1. (изм. с Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) Клубовете Клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново могат да бъдат предоставяни за ползване на трети лица, извън посочените в чл. 6, ал. 2 от Наредбата, при заплащане на наемна цена в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева на час (без ДДС);
2. Отчетните документи се издават от Център за социални услуги в Община Велико Търново.
(2) Събраните средства постъпват в бюджета на Община Велико Търново чрез Център за социални услуги в Община Велико Търново.
(3) С размера на средствата по ал. 2 се увеличава бюджета на съответния Клуб на пенсионерите и инвалидите на територията на общината.
(4) Уредниците на Клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на общината приемат Заявка за ползване на клубовете от трети лица и съставят график. Заявката се предоставя в Център за социални услуги в Община Велико Търново.
Чл. 19. (Нов - Решение № 397 по Протокол № 29 от 25.10.2012 г.) В клубовете на пенсионера и инвалида не се разрешава извършване на търговска дейност. От събрания членски внос и парични дарения по решение на общото събрание на Клубовете на пенсионера и инвалида е възможно да се предоставят единствено стоки, за консумация на място в съответния клуб, вписани в Удостоверение за регистрация, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново.

Раздел III.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново и Наредба за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол.
§ 2. Указания по приложението на Наредбата дава Кмета на Община Велико Търново.
§ 3. Настоящата наредба е приета с Решение № 108/20.04.2004 г. на Общински съвет Велико Търново и влиза в сила от датата на приемането му.