НАРЕДБА № 17 ОТ 29 МАРТ 2018 Г. ЗА ПАРИЧНАТА И ЛИХВЕНАТА СТАТИСТИКА И СТАТИСТИКАТА НА ФИНАНСОВИТЕ СМЕТКИ

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.33 от 17 Април 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят редът и начинът за предоставянето на информация на Българската народна банка (БНБ), необходима за съставянето на паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки на страната.
Чл. 2. (1) За целите на паричната статистика информация се предоставя от следните местни лица:
1. банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната;
2. фондовете на паричния пазар;
3. други депозитни институции.
(2) Информация по реда на този член подава и БНБ.
Чл. 3. За целите на лихвената статистика информация се предоставя от следните местни лица:
1. банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната;
2. други депозитни институции.
Чл. 4. За целите на статистиката на финансовите сметки информация се предоставя от следните местни лица:
1. държавни институции;
2. управляващите дружества - за управляваните от тях колективни инвестиционни схеми, учредени като инвестиционни дружества и договорни фондове, различни от фондовете на паричния пазар;
3. инвестиционните дружества от затворен тип, които се управляват от собствени управителни органи;
4. пенсионноосигурителните дружества;
5. фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, наричани за краткост "пенсионни фондове", в т.ч. фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване: универсални и професионални пенсионни фондове и фондовете за допълнително доброволно осигуряване: доброволни пенсионни фондове и доброволни пенсионни фондове по професионални схеми;
6. застрахователите и презастрахователите;
7. небанковите финансови посредници, специализирани в кредитиране, с изключение на лизинговите дружества;
8. дружествата със специална инвестиционна цел, чиято основна дейност е секюритизация на вземания;
9. дружествата, чиято основна дейност е финансов лизинг;
10. дружествата, чиято основна дейност е факторинг;
11. фондовете на паричния пазар.
Чл. 5. Институциите по чл. 2, чл. 3 и чл. 4, т. 2 - 11 предоставят информация на консолидирана основа с клоновете си в страната. Не се допуска предоставяне на обобщена информация с дъщерни дружества и/или с клонове на институциите в чужбина.

Глава втора.
СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ

Раздел I.
Парична статистика

Чл. 6. Институциите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 отчитат месечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. размер на активите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: парични средства в каса, депозити, репосделки, кредити, ценни книжа, различни от акции, акции и други форми на собственост, акции и дялове на фондове на паричния пазар, дълготрайни активи и други активи;
2. размер на пасивите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: депозити, репосделки, кредити, издадени дългови ценни книжа, капитал и резерви и други пасиви;
3. размер на вземанията по кредити в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента, както и според формата на предоставяне, качеството и целта на използване на кредита;
4. размер на други активи и други пасиви в структура по вид, матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
5. размер на начислените лихви по видовете активи и пасиви в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
6. размер на издадените дългови ценни книжа в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
7. нетни финансови трансакции с ценни книжа в актива и пасива в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
8. прекласификации по инструментите от актива и пасива в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
9. прекласификации на вземанията по кредити в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента, както и според формата на предоставяне, качеството и целта на използване на кредита;
10. отписвания и корекции в стойността на вземанията по кредити в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента, както и според формата на предоставяне, качеството и целта на използване на кредита;
11. прехвърлени кредити на други резидентни банки или на резидентни небанкови институции и нерезидентни институции в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента.
Чл. 7. Институциите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 отчитат тримесечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. размер на избрани балансови показатели от актива и пасива в детайлна географска структура по държави и за определени международни институции, както и в структура по матуритет, валута и институционален сектор на контрагента;
2. размер и брой на кредитите за нефинансови предприятия и домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), в структура по количествена категория, валута и икономическа дейност на контрагента;
3. размер и брой на кредитите за нефинансови предприятия и домакинства и НТООД в структура по матуритет, валута, икономическа дейност на контрагента, цел на използване и формата на предоставяне на кредитите;
4. размер и брой на депозитите на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД в структура по количествена категория, валута и икономическа дейност на контрагента;
5. размер и брой на депозитите на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД в структура по вид на депозита, валута и икономическа дейност на контрагента.
Чл. 8. Институциите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 отчитат годишно чрез статистически форми пред БНБ:
1. брой клонове в страната, както и брой овърнайт депозити, брой овърнайт интернет/компютърно свързани депозити, брой безсрочни депозити и брой безсрочни интернет/компютърно свързани депозити; информацията за брой клонове в страната се представя съгласно класификацията на териториалните единици за статистически цели в България;
2. избрани показатели за целите на структурната бизнес статистика, базирани на одитирани счетоводни данни от отчета за приходите и разходите.
Чл. 9. (1) Институциите по чл. 2, ал. 1, т. 2 отчитат месечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. размер на активите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: парични средства в каса, депозити, репосделки, кредити, ценни книжа, различни от акции, акции и други форми на собственост, акции и дялове на фондове на паричния пазар, дълготрайни активи и други активи;
2. размер на пасивите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: депозити, репосделки, кредити, издадени дългови ценни книжа, акции/дялове на ФПП и други пасиви;
3. размер на други активи и други пасиви в структура по вид, матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
4. размер на начислените лихви по видовете активи и пасиви в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
5. нетни финансови трансакции с ценни книжа в актива в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента.
(2) Институциите по чл. 2, ал. 1, т. 2 отчитат тримесечно чрез статистически форми пред БНБ размера на избрани балансови показатели от актива и пасива в детайлна географска структура по държави и за определени международни институции, както и в структура по матуритет, валута и институционален сектор на контрагента.

Раздел II.
Лихвена статистика

Чл. 10. За целите на лихвената статистика институциите по чл. 3 отчитат месечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. лихвени проценти и обеми по нов бизнес, както и лихвени проценти по салда по депозити с договорен матуритет, репосделки и задължения по кредити за нефинансови предприятия и домакинства и НТООД в структура по матуритет и валута;
2. лихвени проценти по овърнайт депозити, депозити за ползване след предизвестие и овърдрафт на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД в структура по валута и срок на предизвестие;
3. лихвени проценти и обеми по нов бизнес, както и лихвени проценти и размер на салда по срочни депозити на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД в структура по матуритет и валута;
4. годишен процент на разходите, лихвени проценти и обеми по нов бизнес, както и лихвени проценти по салда по кредити, различни от овърдрафт, за нефинансови предприятия и домакинства и НТООД в структура по период на първоначално фиксиране на лихвения процент, количествена категория, цел на използване, матуритет и валута;
5. лихвени проценти и размер на салдата по кредитни карти в безлихвен гратисен период и извън безлихвен гратисен период на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД с валутна структура.

Раздел III.
Статистика на финансовите сметки

Чл. 11. За целите на статистиката на финансовите сметки институциите по чл. 4, т. 2 и 3 отчитат тримесечно чрез статистически форми пред БНБ поотделно за всяко инвестиционно дружество и договорен фонд:
1. размер на активите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: парични средства в каса, депозити, кредити, ценни книжа, различни от акции, акции и други форми на собственост, репосделки, финансови деривати, нефинансови и други активи;
2. размер на пасивите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: собствен капитал (в т.ч. основен капитал, резерви, финансов резултат), кредити, репосделки, финансови деривати и други пасиви;
3. прекласификациите на активите и пасивите в структура по инструменти, матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента.
Чл. 12. Институциите по чл. 4, т. 4 отчитат тримесечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. размер на активите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: парични средства в каса, депозити, ценни книжа, различни от акции, акции и други форми на собственост, инвестиционни имоти, финансови деривати, вземания, нефинансови и други активи;
2. размер на пасивите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: собствен капитал (в т.ч. основен капитал, резерви, финансов резултат), кредити, финансови деривати, специализирани резерви, задължения към свързани предприятия, задължения към управляваните пенсионни фондове и други пасиви.
Чл. 13. Институциите по чл. 4, т. 5 отчитат тримесечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. размер на активите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: парични средства в каса, депозити, ценни книжа, различни от акции, акции и други форми на собственост, инвестиционни имоти, финансови деривати, вземания и други активи;
2. размер на пасивите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: нетно участие на домакинствата в пенсионния фонд (нетекущи задължения), резерв за гарантиране на минимална доходност, текущи задължения, други пасиви;
3. трансакциите с местни и чуждестранни лица при предоставянето на осигурителни услуги;
4. получените доходи от инвестиции по вид на инвестицията - дългови ценни книжа, акции и дялове, банкови депозити, финансови деривати, репосделки, инвестиционни имоти.
Чл. 14. Институциите по чл. 4, т. 6 отчитат тримесечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. размер на активите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: парични средства в каса, депозити, кредити, ценни книжа, различни от акции, акции и други форми на собственост, инвестиционни имоти, финансови деривати, вземания от преки застрахователни и здравноосигурителни операции и от презастрахователни операции, нефинансови и други активи;
2. размер на пасивите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: собствен капитал, кредити, ценни книжа, различни от акции, финансови деривати, застрахователни технически резерви, депозити, получени от презастрахователи, задължения по преки застрахователни и здравноосигурителни операции и от презастрахователни операции и други пасиви;
3. трансакции по услуги по видове застраховане и презастраховане;
4. трансакции на услуги, свързани със застраховане на нерезиденти по географска област на контрагента.
Чл. 15. Институциите по чл. 4, т. 7, чиято обща сума на активите към 31 декември на предходната година представлява след предварително подреждане в низходящ ред, направено от БНБ, първите 95 % от общата сума на активите на цялата съвкупност, отчитат тримесечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. размер на активите от баланса в структура по матуритет, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: кредити, репосделки, ценни книжа, различни от акции, акции и други форми на собственост и други активи;
2. размер на пасивите от баланса в структура по матуритет, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: капитал и резерви, в т.ч. основен капитал и финансов резултат, кредити, издадени дългови ценни книжа и други пасиви;
3. вземанията си по договори за кредит в структура по матуритет, географска област, институционален сектор и икономическа дейност на контрагента и качество на вземането; кредитите, предоставени на домакинства, се отчитат според целта на използване на кредита;
4. извършени погашения, изписвания, покупки и продажби на кредити в структура по географска област и институционален сектор на контрагента; кредитите, предоставени на домакинства, се отчитат според целта на използване на кредита.
Чл. 16. Институциите по чл. 4, т. 7, чиято обща сума на активите към 31 декември на предходната година представлява след предварително подреждане в низходящ ред, направено от БНБ, последните 5 % от общата сума на активите на цялата съвкупност, отчитат годишно чрез статистически форми пред БНБ:
1. размер на активите от баланса в структура по матуритет, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: кредити, репосделки, ценни книжа, различни от акции, акции и други форми на собственост и други активи;
2. размер на пасивите от баланса в структура по матуритет, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: капитал и резерви, в т.ч. основен капитал и финансов резултат, кредити, издадени дългови ценни книжа и други пасиви;
3. вземанията си по договори за кредит в структура по матуритет, географска област, институционален сектор и икономическа дейност на контрагента и качество на вземането; кредитите, предоставени на домакинства, се отчитат според целта на използване на кредита;
4. извършени погашения, изписвания, покупки и продажби на кредити в структура по географска област и институционален сектор на контрагента, както и според целта на използване на кредитите, предоставени на домакинства.
Чл. 17. Институциите по чл. 4, т. 8 отчитат тримесечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. размер на активите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: депозити, секюритизирани кредити, ценни книжа, различни от акции, акции и други форми на собственост, други секюритизирани активи, дълготрайни активи, финансови деривати и други активи; секюритизираните кредити и другите секюритизирани активи се посочват и според институционалния сектор на инициатора;
2. размер на пасивите от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: капитал и резерви, кредити, издадени дългови ценни книжа, финансови деривати и други пасиви;
3. допълнителни позиции към размера на секюритизираните кредити в структура по валута, географска област и институционален сектор на инициатора и на контрагента;
4. финансовите трансакции по инструментите в актива и пасива от баланса в структура по матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента; финансовите трансакции по секюритизираните кредити и другите секюритизирани активи се посочват и според институционалния сектор на инициатора;
5. допълнителни позиции към трансакциите по секюритизирани кредити в структура по валута, географска област и институционален сектор на инициатора и на контрагента;
6. промените в балансовата стойност на секюритизираните кредити, които не се дължат на финансови трансакции, а са в резултат на отписване/намаление на стойността на кредита.
Чл. 18. Институциите по чл. 4, т. 9 отчитат тримесечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. размер на активите от баланса в структура по матуритет, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: кредити, репосделки, ценни книжа, различни от акции, акции и други форми на собственост и други активи; кредитите, предоставени на домакинства, се отчитат по цел на използване на кредита;
2. размер на пасивите от баланса в структура по матуритет, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: кредити, издадени дългови ценни книжа, други пасиви и капитал и резерви, в т.ч. основен капитал и финансов резултат;
3. нетната стойност на размера на лизинговите вземания по договори за финансов лизинг към края на отчетния период в структура по вид на актива, матуритет и качество на вземането; като допълнителна позиция се посочва общата сума на извършените през съответния период погашения на главница по вземания по финансов лизинг;
4. нетната стойност на размера на лизинговите вземания по договори за финансов лизинг към края на отчетния период в структура по географска област, институционален сектор, икономическа дейност на лизингополучателя и по матуритет и качество на вземането;
5. нетната стойност на размера на лизинговите вземания по договори за финансов лизинг, за които доставката на лизинговия актив е извършена през отчетния период в структура по вид на актива и матуритет;
6. нетната стойност на размера на лизинговите вземания по договори за финансов лизинг, за които доставката на лизинговия актив е извършена през отчетния период в структура по географска област, институционален сектор, икономическа дейност на лизингополучателя и по матуритет на вземането;
7. балансовата стойност на активите, отдадени по договори за оперативен лизинг към края на отчетния период в структура по вид на актива и матуритет;
8. балансовата стойност на активите, отдадени по договори за оперативен лизинг през отчетния период в структура по вид на актива и матуритет.
Чл. 19. Институциите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4, т. 10 отчитат тримесечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. брутния размер на вземанията по сделки за цесия, които не произтичат от договори за факторинг, в т.ч. на вземания по предоставени стоки и услуги, в началото и в края на отчетния период, общо за всички институционални сектори и в структура за сектор "държавно управление"; изрично се посочва брутният размер на вземанията по сделки за цесия с матуритет до 1 година;
2. финансовите трансакции (придобити вземания, изплатени задължения и прехвърлени вземания) и други изменения (отписвания/намаления на стойността на прехвърлените вземания по договори за цесия), в т.ч. на вземания по предоставени стоки и услуги през отчетния период, общо за всички институционални сектори и в структура за сектор "държавно управление"; изрично се посочват трансакциите и другите изменения на вземанията по сделки за цесия с матуритет до 1 година;
3. брутния размер на вземанията по факторингови сделки, в т. ч. без регрес, в началото и в края на отчетния период, общо за всички институционални сектори и в структура за сектор "държавно управление";
4. финансовите трансакции (прехвърлени от доставчици на фактора вземания по сключени факторингови сделки, изплатени фактури от платците, прехвърлени обратно към доставчиците вземания и получени кредитни известия) и други изменения (отписвания/намаления на стойността по прехвърлени вземания по факторингови сделки), в т. ч. без регрес, през отчетния период, общо за всички институционални сектори и в структура за сектор "държавно управление".
Чл. 20. Институциите по чл. 4, т. 2, 3 и 11 отчитат месечно чрез статистически форми пред БНБ, поотделно за всяко инвестиционно дружество, договорен фонд и фонд на паричния пазар, информация за брой и стойност на емитираните от тях акции и дялове в началото и в края на отчетния период, брой и стойност на новоемитирани и обратно изкупени акции и дялове през отчетния период и изплатени дивиденти през отчетния период.
Чл. 21. Българската народна банка може да извършва периодични статистически изследвания с цел събиране на допълнителна статистическа информация по ред, определен от подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банково".

Глава трета.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 22. Предоставянето на информация от институциите по чл. 4, т. 1 се извършва в съответствие с меморандуми за сътрудничество и обмен на информация, сключени между БНБ и съответната институция.
Чл. 23. (1) Статистическите форми по глава втора се предоставят в управление "Банково" на БНБ в следните срокове:
1. по чл. 6, чл. 9, ал. 1 и чл. 10 - до края на седмия работен ден на месеца, следващ края на отчетния месец;
2. по чл. 7 и чл. 9, ал. 2 - до края на петнадесетия работен ден на месеца, следващ края на отчетното тримесечие;
3. по чл. 8, т. 1 - до края на четиридесетия работен ден, следващ края на отчетната година;
4. по чл. 8, т. 2 - до 31 август на годината, следваща края на отчетната година;
5. по чл. 11, 15, 18 и 19 - до 15-о число на месеца, следващ края на отчетното тримесечие;
6. по чл. 12, 13 и 17 - до 20-о число на месеца, следващ края на отчетното тримесечие;
7. по чл. 14 - до 25-о число на месеца, следващ края на отчетното тримесечие;
8. по чл. 16 - до 31 януари на годината, следваща края на отчетната година;
9. по чл. 20 - до 10-о число на месеца, следващ края на отчетния месец.
(2) За край на отчетния период се счита последният календарен ден за съответния месец, тримесечие или година.
(3) Размерът на активите и пасивите се отчита към края на отчетния период, а трансакции, прекласификации, отписвания и други изменения в размера на активите и пасивите, както и информацията за нов бизнес се отчитат за целия отчетен период.
(4) В срок до 28 февруари на всяка година БНБ извършва оценка на балансовите показатели на небанковите финансови посредници, специализирани в кредитиране, с изключение на лизинговите дружества и информира всяко от тях относно честотата на предоставяне на информация за следващата година.
Чл. 24. Информацията в статистическите форми по глава втора се предоставя в левова равностойност. Превалутирането на информацията за размер към края на отчетния период се извършва, като се използват официалните валутни курсове на БНБ към края на отчетния период. Превалутирането на информацията за трансакции се извършва по текущия валутен курс към датата на сетълмент или по средномесечния валутен курс за месеца, в който е осъществена трансакцията.
Чл. 25. (1) Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банково", определя с указания образците на статистически форми по глава втора, реда и начина за тяхното подаване и методологическите и техническите ръководства за тяхното попълване и предоставяне.
(2) Образците на статистическите форми и указанията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на БНБ, рубрика "Статистика", подрубрика "Статистически форми и указания".
Чл. 26. (1) Събраната по тази наредба информация се използва от БНБ за статистически цели и за изпълнение на нейните функции по осъществяване на надзор върху дейността на банките и поддържане стабилността на банковата система, за целите на преструктурирането на кредитните институции, както и за икономически изследвания и макроикономическо прогнозиране.
(2) Българската народна банка може да предоставя на други лица и институции само обобщени отчети, които не позволяват идентификация на лицата, предоставили статистическата информация, и при спазване на чл. 25 от Закона за статистиката.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 27. (1) Българската народна банка извършва контрол върху предоставената информация, както следва:
1. формален контрол - автоматизиран контрол за задължително попълване на изискваните в статистическите форми полета, спазване на форматите и съответствие с номенклатурите за класификация по инструменти, институционални сектори, географска област, икономическа дейност на контрагента, валута, матуритет и качеството на активите;
2. логически контрол - контрол за икономическия смисъл на предоставената статистическа информация, който представлява експертна оценка и анализ на изпратените форми, съгласно предварително определени в указанията по чл. 25, ал. 1 от БНБ критерии за същественост.
(2) Българската народна банка извършва съпоставяне на информацията, предоставена по тази наредба, с тази, събирана по реда на Наредба № 27 от 2014 г. на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа и с друга информация, събирана от БНБ, както и с публично достъпна такава.
(3) Подуправителят, ръководещ управление "Банково", или оправомощено от него лице може да изисква от лицата, податели на статистическа информация, отстраняване на несъответствия, свързани с предоставените по тази наредба отчети, както и да изисква друга обяснителна информация (включително данни) или документи от значение за статистическата отчетност по тази наредба.
Чл. 28. (1) Институциите по чл. 2 - 4 създават необходимата вътрешна организация с цел осигуряване предоставянето на навременна, пълна, точна и достоверна информация, отговаряща на изискванията на БНБ, за подготовка и предоставяне на отчетите по парична и лихвена статистика и по статистика на финансовите сметки.
(2) В случай на установяване на съществено отклонение съгласно критериите за същественост по чл. 27, ал. 1, т. 2 институциите по чл. 2 - 4 предоставят допълнителна обяснителна информация и данни.
(3) Институциите по чл. 2 - 4 информират своевременно БНБ при установяване на неточности, пропуски и/или грешки във вече предоставените статистически форми и предприемат съответните мерки за тяхното отстраняване. Предоставянето на коригирани статистически форми следва да бъде придружено от обяснителна информация.

Глава пета.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 29. (1) В случай на преобразуване на лицата по чл. 2, ал. 1, чл. 3 и 4 те уведомяват БНБ в срок до 3 дни след вземане на решението за преобразуване.
(2) Българската народна банка уведомява лицата по ал. 1 за действията, които се предвиждат с цел изпълнение на посочените в тази наредба изисквания за статистическа отчетност.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Банки" са лица, получили лиценз за банка от БНБ по смисъла на чл. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).
2. "Клонове на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната" са:
а) клонове на банки от държави членки, извършващи дейност на територията на Република България по реда на чл. 20 и 21 от ЗКИ;
б) клонове на банки от трети държави, получили лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от ЗКИ.
3. "Фондове на паричния пазар" са фондове, инвестиращи в инструменти на паричния пазар, отговарящи на единната европейска дефиниция, залегнала в Насоките относно обща дефиниция за европейски фондове на паричния пазар на Европейския орган за ценни книжа и пазари и Указанията на Комисията за финансов надзор за прилагане на Насоките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар (Ref.: CESR/10-049) относно наименованията на фондовете, които съдържат словосъчетания, рефериращи към "паричен пазар" от 22 август 2012 г.
4. "Други депозитни институции" са местните финансови посредници по смисъла на чл. 1а, т. 2а (ii) на Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор "Парично-финансови институции" (преработен текст) (ЕЦБ/2013/33).
5. "Колективни инвестиционни схеми" са тези по смисъла на чл. 4 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, учредени като инвестиционни дружества и договорни фондове, различни от фондовете на паричния пазар.
6. "Дружествата със специална инвестиционна цел" са дружества по смисъла на чл. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, чиято основна дейност е секюритизация на вземания.
7. "Управляващи дружества" са тези по смисъла на чл. 86 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
8. "Застрахователи и презастрахователи" по смисъла на чл. 12, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.
9. "Пенсионноосигурителни дружества" са тези по смисъла на чл. 121 от Кодекса за социално осигуряване.
10. "Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване" са тези по смисъла на чл. 133 от Кодекса за социално осигуряване.
11. "Фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване" са тези по смисъла на чл. 214 от Кодекса за социално осигуряване.
12. "Небанкови финансови посредници, специализирани в кредитиране" са тези по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗКИ.
13. "Дружества, чиято основна дейност е финансов лизинг" са финансовите институции, извършващи дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗКИ.
14. "Дружества, чиято основна дейност е факторинг" са финансовите институции, извършващи дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 12 от ЗКИ, включително за вземанията, възникнали по повод предоставяне на стоки и/или услуги при условията на отложено плащане.
15. "Местно лице" или "резидент" е понятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Валутния закон.
16. "Чуждестранно лице" или "нерезидент" е понятие по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Валутния закон.
17. Дефинициите на "институционален сектор" и "инструмент", "салдо", "трансакция" и "прекласификация" са съгласно Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ЕСС 2010).
18. "На консолидирана основа" е елиминиране на реципрочните (взаимните) финансови трансакции и съответно активи и пасиви между определени групи статистически единици.
19. "Нов бизнес" е всяко ново споразумение между клиента и отчетната единица. Нови споразумения са договори, които за първи път определят лихвения процент, сроковете и условията по депозита, репосделката или кредита. Ново споразумение е и всяко предоговаряне на лихвения процент, сроковете и/или други условия по вече съществуващ договор, когато възможността за такова предоговаряне не е заложена в него, както и предоговаряне на срок с активното участие на клиента. Овърнайт депозитите, депозитите, договорени за ползване след предизвестие, както и овърдрафтът образуват обособена група инструменти, за която лихвената статистика по салда и по нов бизнес съвпада.
20. Икономическата дейност на контрагента се определя съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) на Националния статистически институт.
21. "Контрагент" е институционална единица, която е страна по инструмент или е свързана със страна по инструмент.
22. "Нетна стойност на размера на лизингово вземане по договори за финансов лизинг" е по смисъла на МСС17, за които доставката на лизинговия актив е извършена през съответния отчетен период.
23. "Структурната бизнес статистика" е съгласно Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (и последващите изменения).
24. Дефинициите на "секюритизация" и "инициатор" са съгласно чл. 1, т. 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции (ЕЦБ/2013/40).

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 42 от Закона за Българската народна банка и е приета с Решение № 78 от 29 март 2018 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.