НАРЕДБА № 8121з-142 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ИНСТИТУЦИИ ИЛИ В СТРУКТУРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

В сила от 01.03.2016 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.17 от 1 Март 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз (ЕС) и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна.



Чл. 2. Изпълнението на длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна, се основава на следните принципи:
1. доброволност;
2. открита и прозрачна процедура по подбор на кандидатите;
3. осигуряване на равни възможности за кандидатстване;
4. съчетаване на интересите на служителя с интересите на МВР;
5. съчетаване на интересите на служителя с интересите на приемащата институция или структура на ЕС или международна организация;
6. изпращане на служители да изпълняват длъжности в институции или структури на ЕС и в международни организации в приоритетни за Република България области.
Чл. 3. (1) Изпращането на държавни служители от МВР за изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна, се предхожда от национална и международна подборна процедура.
(2) Националната подборна процедура включва следните етапи:
1. обявяване на вакантните длъжности в институции или в структури на ЕС и в международни организации;
2. извършване на подбор и номиниране на кандидатите от комисия, назначена от министъра на вътрешните работи;
3. одобряване на номинираните след подбора кандидати от министъра на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице;
4. изпращане на кандидатурите на одобрените или класираните след подбора кандидати.
Чл. 4. Статутът на командированите държавни служители за изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС или в международна организация се определя за всяка конкретна длъжност от приложимите актове на ЕС или съответната международна организация или на други приложими международноправни договорености и българското законодателство.
Чл. 5. По време на изпълнение на длъжността си в институции или в структури на ЕС и в международни организации държавните служители се намират под ръководството на ръководителя на съответната институция или структура или международна организация.
Чл. 6. Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" (ДМОС) организира и координира дейностите по чл. 3, ал. 2.
Чл. 7. Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" поддържа база данни на държавните служители, изпълняващи длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации, и координира работата с тях.

Глава втора.
ПОДБОР И НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Раздел I.
Обявяване на вакантните длъжности

Чл. 8. (1) Информацията за вакантните длъжности за заемане от служители на МВР постъпва от Министерството на външните работи (МВнР), пряко от институции или структури на ЕС и международни организации или от структури на МВР, определени за национални точки за контакт, и се публикува на интранет страницата на дирекция "Човешки ресурси" (ДЧР) и ДМОС, когато е свързана със сферата на дейност на МВР.
(2) В случаите, когато вакантните длъжности предполагат допълнителни разходи за МВР извън разходите за възнаграждение, социално и здравно осигуряване и пътни разходи, задължително се изисква становище от директора на дирекция "Планиране и управление на бюджета" и ако не може да бъде осигурено финансиране, вакантната длъжност не се обявява.
Чл. 9. В обявите за вакантните длъжности задължително се включва следната информация:
1. описание на функционалните характеристики на длъжността;
2. необходимите за участие документи, мястото и срокът за тяхното подаване;
3. изискванията, на които трябва да отговорят кандидатите;
4. друга специфична информация.

Раздел II.
Изисквания и подбор на кандидатите

Чл. 10. Кандидатите за изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации трябва да отговарят на следните общи изисквания, за да бъдат допуснати до процедурата за подбор:
1. да са прослужили не по-малко от 4 години на длъжност за държавен служител с висше образование в МВР;
2. да не са в срок на действие на наложено дисциплинарно наказание;
3. срещу тях да няма образувано дисциплинарно производство;
4. да не са временно отстранени от длъжност;
5. да не са отзовавани предсрочно от изпълнение на длъжност като национален експерт за извършени дисциплинарни нарушения;
6. да владеят необходимия за длъжността чужд език на изискуемото ниво съгласно Общата европейска езикова рамка;
7. да са изминали най-малко 2 години от приключването на предишен задграничен мандат като задгранични представители, участие в мисия на международна организация или изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС или в международна организация, когато този мандат е бил по-дълъг от 1 година;
8. да отговарят на специфичните изисквания, обявени в поканата за съответната длъжност.
Чл. 11. (1) Подборът на кандидатите за изпълнение на длъжности в институции или в структури на ЕС и в международни организации се осъществява чрез провеждане на открита и прозрачна процедура.
(2) Процедурата по ал. 1 се провежда от постоянна комисия, назначена със заповед на министъра на вътрешните работи, и включва следните етапи:
1. подаване на документи;
2. провеждане на събеседване - в случаите по чл. 16, ал. 3;
3. одобряване на кандидати, отговарящи на изискванията, или класиране на кандидатите в случаите по чл. 16, ал. 3.
Чл. 12. (1) За участие в националната подборна процедура кандидатите подават заявление по месторабота чрез ръководителя на съответната структура до директора на ДМОС в срока, определен в обявата по чл. 9.
(2) Към заявлението кандидатите прилагат следните документи:
1. кадрова справка, изготвена от съответното звено "Човешки ресурси";
2. автобиография (CV) - формат тип "Europass" на английски език;
3. документи, удостоверяващи владеенето на изискуемия чужд език;
4. копие на свидетелство за управление на моторно превозно средство, ако е необходимо по специфичните изисквания за длъжността;
5. други документи, имащи отношение към съответната подборна процедура, които да дадат възможност на комисията да прецени съответствието на кандидатите с изискванията за длъжността.
Чл. 13. (1) Комисията по чл. 11, ал. 2 се състои от председател, заместник-председател и членове, като за всеки от тях се определя резервен участник.
(2) Председателят на комисията е ръководен служител от ДМОС, а заместник-председателят - ръководен служител от дирекция "Европейски съюз и международно сътрудничество".
(3) В състава на комисията задължително се включват държавен служител с юридическо образование и държавен служител от ДЧР.
(4) В случаите, когато е необходима допълнителна експертиза, към комисията могат да бъдат привличани експерти по съответното направление по предложение на председателя на комисията.
(5) Документално-техническото осигуряване на комисията се осъществява от секретар на комисията, който е държавен служител от ДМОС.
(6) Административното обслужване на дейността на комисията се осъществява от ДМОС.
Чл. 14. (1) Комисията се свиква на заседания от председателя, а при негово отсъствие - от заместник-председателя.
(2) Дневният ред за заседанието на комисията се изпраща на всички членове най-късно до 24 часа преди провеждането му. В изключителни случаи дневният ред може да се предостави в деня на заседанието.
Чл. 15. (1) Заседанията на комисията се провеждат при присъствие най-малко на 2/3 от състава на комисията.
(2) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията имат право на един глас.
(3) Решенията на комисията се взимат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на комисията.
(4) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.
(5) Председателят на комисията отговаря за провеждането на конкурса в съответствие с изискванията на тази наредба и при спазване на принципа на обективност.
Чл. 16. (1) Комисията разглежда подадените документи в срок до 3 дни от изтичане на срока за подаване на документи и се произнася с протокол относно съответствието на кандидатурите с изискванията за заемане на длъжността.
(2) Когато няма изискване за номиниране на определен брой кандидати за дадена длъжност, комисията по ал. 1 предлага за одобрение всички кандидати, които отговарят на изискванията.
(3) Когато е определено изискване за номиниране на определен брой кандидати за дадена длъжност, комисията по ал. 1 класира кандидатите по степен на съответствие с изискванията за длъжността.
(4) За кандидатите, които не отговарят на изискванията за кандидатстване, в протокола се посочват основания за това.
Чл. 17. (1) Протоколът по чл. 16, ал. 1 се предоставя за утвърждаване на министъра на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) След утвърждаване протоколът по ал. 1 се публикува на интранет страницата на ДЧР и ДМОС.
Чл. 18. (1) Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" изпраща кандидатурите на одобрените или класираните държавни служители от МВР до институции или структури на ЕС, международни организации, МВнР за участие в международните подборни процедури или съответните национални точки за контакт.
(2) С изпращането на кандидатурите по ал. 1 националната подборна процедура приключва.

Глава трета.
ИЗПРАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТ

Чл. 19. Държавните служители, избрани след международна подборна процедура за изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна, се командироват със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ДМОС.
Чл. 20. Заповедта за командироване се изготвя от ДЧР и определя всички съществени условия, свързани с изпълнението на длъжността, и задължително съдържа:
1. имена, длъжност и месторабота на държавния служител;
2. държава и населено място, в която се командирова държавният служител;
3. длъжността, за изпълнението на която държавният служител се командирова;
4. началната и крайната дата на командироването;
5. брой на дните, осигурени за пътуване до и от местоизпълнението;
6. конкретните финансови условия, включително размерът на пътните разходи до и от местоизпълнението, и при необходимост - разходи за карго до 200 кг;
7. условия за пътуване, вид на транспортното средство и маршрут;
8. специфични права и задължения на командированото лице, включително представяне на подробен доклад от командирования след приключване на командироването.
Чл. 21. Изпълнението на длъжност в институция на ЕС се прекратява със заповед на министъра на вътрешните работи на основанията, регламентирани в приложимите актове на съответната институция или в структура на ЕС или международна организация.
Чл. 22. (1) За срока на командироване държавните служители запазват заеманата длъжност в МВР.
(2) За срока на командироване държавните служители предоставят на ДМОС обща информация за изпълняваната работа и изготвяните от съответната институция или организация атестации и оценки за дейността им, когато има такива.
Чл. 23. При предсрочно прекратяване на командироването и ако пребиваването в държавата, в която се изпълнява длъжността, е за период, по-малък от 1/3 от срока на командироване, командированото лице възстановява на МВР средствата за транспорт във връзка с командироването.
Чл. 24. (1) Срокът за командироване се определя със заповедта за командироване в съответствие с първоначално определения с поканата срок.
(2) Срокът на командироване може да бъде продължен, като в случаите, в които първоначалният срок е по-дълъг от година и шест месеца, продължението не може да надвишава първоначално определения срок.
(3) Преценката за необходимостта от подновяване на срока на изпълнение на длъжност в институции или структури на ЕС и в международни организации се прави за всеки конкретен случай на удължаване съобразно интересите и нуждите на МВР.
Чл. 25. По време на изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации държавните служители могат да кандидатстват за по-високи длъжности в същата институция или структура на ЕС и в международна организация по реда на тази наредба, когато се намират в първоначалния срок на командироване.
Чл. 26. (1) За времето на изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации държавните служители в МВР получават:
1. основно месечно възнаграждение за заеманата длъжност в МВР;
2. допълнително възнаграждение за прослужено време в МВР;
3. командировъчни дневни пари.
(2) Командировъчните дневни пари по ал. 1, т. 3 не се изплащат от МВР, ако те се поемат от институцията или структурата на ЕС или от международната организация.
(3) Размерът на командировъчните дневни пари, когато те са за сметка на МВР, се определя по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г.
Чл. 27. (1) За времето на изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации като национални експерти държавните служители на МВР задължително се застраховат срещу рискове от злополука, акутно заболяване и/или други съответни на конкретния случай рискове за сметка на МВР.
(2) Застраховката по ал. 1 не се прави в случаите, когато длъжността е в държави - членки на ЕС. В тези случаи служителите са длъжни да предприемат необходимите действия за осигуряването на документи за признаване на здравноосигурителните им права.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. За неуредените случаи се прилагат действащото българско законодателство и международните договори, по които Република България е страна.
§ 2. (1) Обявените и неприключили до влизането в сила на тази наредба национални подборни процедури се довършват по досегашния ред.
(2) Кандидатите, избрани след международна подборна процедура за изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна, преди влизане в сила на тази наредба, но които не са командировани до влизането й в сила, се командироват по реда на тази наредба.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 168, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 4. С тази наредба се отменя Наредба № 8121з-667 от 2014 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации (ДВ, бр. 85 от 2014 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".