Всеки в живота си попада в ситуация, която налага да се допита до правна информация или да получи помощта на юрист, адвокат.

eTemida.bg е правно-информационна система, създадена за повишаване правната грамотност, предоставяне на правни консултации на гражданите, както и в услуга на адвокати, адвокатски кантори и дружества. Предоставяме точна и актуална юридическо-икономическа информация, лесен и удобен достъп на всеки до безплатна и надеждна нормативна база: Конституция, административно-правни актове, материали от съдебната практика, подходящи юридическо-икономически статии и публикации, правни съвети.

Правен портал eTemida.bg има за цел да решава проблеми, свързани с юридически услуги, адвокатски услуги и специалисти! Също така предоставяме възможност на всички адвокати, адвокатски дружества, кантори да съхраняват, обработват и публикуват информация в нашия сайт.

На страниците на eTemida.bg ще имате достъп до:

всички актуални нормативни актове от българското законодателство и разнообразна правна информация
възможност за консултация с адвокат, както и моментална online връзка за своевременно разрешаване на спешни казуси
за улеснение на адвокати, адвокатски кантори и адвокатски дружества – адвокатски cloud кантори

Новини от vesti.bg
Новини от Правен свят - legalworld.bg
Конституция на Република България
Държавен Вестник